DEFINICIJE POSAMEZNIH POJMOV IN IZRAZOV


B Č D I K L M N O P S Š T U Z Ž


B

Bunker:
posebej pripravljeno območje peska, ki je pogosto vdolbina, iz katere sta odstranjena travna ruša ali zemlja. Naslednje ni del bunkerja:
• stena ali rob na meji pripravljenega območja, ki sta sestavljena iz zemlje, trave, travne ruše ali umetnih materialov;
• zemlja ali kakršnakoli rastoča ali pritrjena naravna stvar znotraj meja pripravljenega območja (npr. trava, grmovje ali drevje);
• pesek, ki se je raztresel izven oziroma je zunaj meja pripravljenega območja; in
• vsa druga območja peska na igrišču, ki so izven meja pripravljenega območja (npr. puščave in druga naravna področja peska, ki jim pravimo nevzdrževana območja).


Č

Čast (Honour): 
vaša pravica, da prvi igrate z udarjališča (glej Pravilo 6.4).


D

Dolžina palice (Club-Length):
dolžina najdaljše palice izmed 14 (ali manj) palic, ki jih imate med krogom (kot jih dopušča pravilo 4.1b(1)), razen paterja. Na primer, če je vaša najdaljša palica (razen paterja) med krogom 43-palični (109,22 cm) drajver, je med tem krogom za vas dolžina palice 43 palcev (109,22 cm).


Drop:
pomeni prijeti žogico in jo izpustiti, tako da prosto pade, z namenom, da je žogica v igri. Vsako pravilo o olajšavi določa specifično področje za olajšavo, kjer morate dropati žogico in kjer se mora žogica umiriti.
Pri izvajanju olajšave morate izpustiti žogico z višine kolen, tako da:
• žogica pade naravnost navzdol, pri čemer žogice ne smete vreči, vrteti, valiti ali izvesti kakršnegakoli giba, ki bi lahko vplival na to, kje se žogica umiri; in
• se žogica ne dotakne kateregakoli dela vašega telesa ali opreme, preden pade na tla (glej pravilo 14.4b).


I

Igrišče (Course):
celotno območje igranja znotraj mejnih robov, ki jih določi Tekmovalna komisija. Mejni rob se razteza navpično navzgor nad tlemi in navzdol pod tlemi.


Izboljšati (Improve):
spremeniti eno ali več okoliščin, ki vplivajo na vaš udarec, ali druge fizične okoliščine, ki vplivajo na vašo igro, tako da pridobite morebitno prednost za svoj udarec.


Izgubljena žogica (Lost):
status žogice, ki ni najdena v roku treh minut od trenutka, ko jo vi ali vaš kedi (ali vaš partner ali kedi vašega partnerja) začnete iskati.


K

Kedi (Caddie):
oseba, ki vam med krogom igre pomaga z nošenjem, prevažanjem ali urejanjem vaših palic in/ali vami daje nasvete. Kedi vam lahko pomaga tudi na druge načine, ki jih dopuščajo pravila (glej Pravilo 10.3b).


Klinček (Tee):
predmet, s katerim dvignete žogico od tal, da jo lahko igrate z udarjališča. Klinček ne sme biti daljši od 101,6 mm (4 palcev) in mora biti skladen s Pravili za opremo.


Krog (Round):
18 ali manj lukenj, odigranih v zaporedju, ki ga določi Tekmovalna komisija.


L

Lega (Lie):
točka, na kateri je vaša mirujoča žogica, in vse rastoče ali pritrjene naravne stvari, nepremične zapreke, sestavni deli igrišča ali mejne označbe, ki se dotikajo vaše žogice ali so v njeni neposredni bližini. Nepritrjeni delci in premične zapreke niso del lege žogice.


Linija igranja (Line of Play):
smer, v kateri želite, da se po udarcu giblje žogica, vključno z območjem v smeri vaše linije igranja, ki obsega razumno razdaljo nad tlemi in na vsaki strani vaše linije.
Linija igranja ni nujno ravna črta med dvema točkama (npr. lahko je ukrivljena črta, na osnovi nameravane smeri vaše žogice).


Luknja (Hole):
končna točka na zelenici za luknjo, na kateri igrate.


Luknja, odigrana (Holed):
ko je vaša žogica po vašem udarcu mirujoča v luknji in je celotna žogica pod površino zelenice. Ko je v pravilih uporabljen izraz »zaključiti luknjo«, to pomeni, da je luknja odigrana.
V posebnih primerih, ko je žogica mirujoča in naslonjena na palico z zastavico v luknji, glej Pravilo 13.2c (velja, da je luknja odigrana, ko je katerikoli del žogice pod površino zelenice).


M

Match igra (Match Play):
oblika igre, v kateri vi ali vaša stran igra neposredno proti nasprotniku ali nasprotni strani v enem ali več krogov.


N

Nadomestiti (Substitute):
zamenjati žogico, ki jo uporabljate za igranje na luknji, pri čemer (nadomestna) druga žogica postane vaša žogica v igri.


Najbližja točka za polno olajšavo (Nearest Point of Complete Relief):
vaša izhodiščna točka za izvajanje olajšave brez kazni z nenormalnega stanja igrišča (Pravilo 16.1), zaradi prisotnosti nevarnih živali (Pravilo 16.2), na napačni zelenici (Pravilo 13.1e) ali z območja, s katerega je igranje prepovedano (Pravili 16.1f in 17.1e), ali pri izvajanju olajšave pod določenimi lokalnimi pravili.
To je ocenjena točka, na kateri bi ležala vaša žogica, ki je:
• najbližje prvotnemu mestu vaše žogice, vendar ne bližje luknji kot to prvotno mesto;
• znotraj obveznega območja igrišča; in
• kjer vas okoliščina ne moti pri izvajanju udarca, ki bi ga izvedli s prvotnega mesta, če okoliščina ne bi bila prisotna.
Za določitev te izhodiščne točke morate izbrati palico, zavzeti postavitev in nakazati zamah in linijo igre nameravanega udarca.


Napačna zelenica (Wrong Green):
katerakoli zelenica na igrišču, razen zelenica luknje, na kateri igrate. Napačne zelenice so del splošnega območja.


Napačna žogica (Wrong Ball):
katerakoli žogica razen vaša:
• žogica v igri (ali vaša prvotna žogica ali nadomestna žogica);
• provizorična žogica (preden jo opustite v skladu s Pravilom 18.3c); ali
• druga žogica v seštevni igri, ki jo igrate v skladu s Pravilom 14.7b ali 20.1c.


Napačno mesto (Wrong place):
katerokoli mesto na igrišču, razen mesta, s katerega morate oz. vam je dovoljeno igrati svojo žogico v skladu s pravili.


Naravne sile (Natural Forces):
učinki narave, kot sta veter ali voda, ali dogodki, ki se zgodijo brez očitnega razloga zaradi učinkov težnosti.


Nasprotnik (Opponent):
oseba, proti kateri tekmujete v Match igri. Izraz nasprotnik se uporablja le v Match igri.


Nasvet (Advice):
vsak verbalni komentar ali dejanje (na primer kazanje palice, ki je bila ravnokar uporabljena za udarec), s katerim se namerava vplivati na vašo odločitev ali odločitev drugega igralca glede izbire palice, izvedbe udarca, ali načina igranja na luknji ali med krogom.
Vendar znane informacije, na primer o položajih stvari na igrišču, razdaljah od ene točke do druge ali pravilih, ne predstavljajo nasveta.
Nenormalno stanje igrišča (Abnormal Course Conditions):
živalska luknja, tla v popravilu, nepremična zapreka ali občasna voda.


Nepremična zapreka (Immovable Obstruction):
katerakoli zapreka, ki je ni mogoče premakniti brez nerazumnega truda ali brez povzročitve škode na zapreki ali igrišču in ki tudi drugače ne ustreza definiciji premične zapreke.


Nepritrjeni delec (Loose Impediment):
katerakoli nepritrjena naravna stvar, kot so:
• kamni, nepritrjena trava, listje, veje in palice;
• mrtve živali in živalski izmečki;
• črvi, žuželke in podobne živali, ki jih lahko enostavno odstranite, ter pajčevine ali kupi, ki jih gradijo (npr. ulitke črvov in mravljišča); in
• kepe stisnjene zemlje (vključno s prezračevalnimi čepi).

Takšne naravne stvari niso nepritrjene, če so:
• pritrjene ali rastoče;
• trdno pritrjene v zemljo (se pravi, jih ni mogoče enostavno dvigniti); ali
• so sprijete z žogico.
Posebni primeri:
• pesek in nesprijeta zemlja niso nepritrjeni delci;
• rosa, slana in voda niso nepritrjeni delci;
• sneg in naravni led (razen slane) so ali nepritrjeni delci ali, ko sta na tleh, občasna voda, o čemer odločate sami;
• pajčevine so nepritrjeni delci, čeprav so pritrjene na drug predmet.


O

Občasna voda (Temporary Water):
vsaka občasna akumulacija vode na površini tal (npr. luže zaradi dežja ali namakanja ali izliva vodnega telesa), ki ni v območju s kaznijo in jo je mogoče videti pred ali po zavzemanju postavitve (brez prekomernega pritiskanja s stopali navzdol).
Če je voda le začasno vidna, ko stopite na tla, ali so tla le mokra, blatna ali mehka, to ne predstavlja občasne vode. Akumulacija vode mora ostati prisotna pred ali po tem, ko zavzamete postavitev.
Posebni primeri:
• rosa in slana nista občasna voda;
• sneg in naravni led (razen slane) so ali nepritrjeni delci ali, ko sta na tleh, občasna voda, o čemer odločate sami;
• umetno narejen led je zapreka.


Območja igrišča (Areas of the Course):
pet definiranih območij, ki sestavljajo igrišče:
(1) splošno območje,
(2) udarjališče, na katerem začnete igro na luknji, ki jo igrate,
(3) vsa območja s kaznijo,
(4) vsi bunkerji in
(5) zelenica luknje, na kateri igrate.


Območje s kaznijo (Penalty Area):
območje, s katerega je dovoljena olajšava s kaznijo enega udarca, če se vaša žogica umiri na njem.
Obstajata dve različni vrsti območij s kaznijo, ki jih je mogoče ločiti po barvi, s katero s označeni:
• rumena območja s kaznijo (označena z rumenimi črtami ali rumenimi količki) vam omogočajo dve možnosti olajšave (Pravili 17.1d(1) in (2));
• rdeča območja s kaznijo (označena z rdečimi črtami ali rdečimi količki) vam omogočajo dodatno stransko možnost olajšave (Pravilo 17.1d(3)) poleg dveh možnosti olajšave, ki sta na voljo v rumenih območjih s kaznijo.
Če Tekmovalna komisija ni označila ali navedla barve območja s kaznijo, se območje s kaznijo obravnava kot rdeče območje s kaznijo.
Meja območja s kaznijo se razteza navpično navzgor nad tlemi in navzdol pod tlemi.
Meja območja s kaznijo mora biti določena s količki ali črtami:
• količki: ko je območje s kaznijo označeno s količki, je meja določena s črto med zunanjimi točkami količkov pri tleh, pri čemer so količki znotraj območja s kaznijo;
• črte: ko je območje s kaznijo označeno s črto, narisano na tleh, je meja območja s kaznijo zunanji rob črte, sama črta pa je v območju s kaznijo.


Območje za olajšavo (Relief Area):
območje, na katerem morate dropati žogico, ko izvajate olajšavo v skladu s pravili. Vsako pravilo o olajšavi zahteva, da uporabite določeno območje za olajšavo, katerega velikost in mesto sta osnovana na naslednjih treh dejavnikih:
• izhodiščna točka: točka, s katere je merjena velikost območja za olajšavo;
• velikost območja za olajšavo, merjena z izhodiščne točke: območje za olajšavo je eno ali dve dolžini palice od izhodiščne točke, vendar z določenimi omejitvami;
• omejitve mesta območja za olajšavo: mesto območja za olajšavo je lahko omejeno na en ali več načinov, na primer:
• je le v določenih definiranih območjih igrišča, na primer le v splošnem območju oz. ne v bunkerju ali območju s kaznijo;
• ni bližje luknji kot vaša izhodiščna točka ali je obvezno izven območja s kaznijo ali bunkerja, iz katerega izvajate olajšavo; ali
• je na mestu, kjer ni motnje (kot je definirana v specifičnem pravilu) okoliščine, zaradi katere izvajate olajšavo.


Oprema (Equipment):
vse, kar uporabljate, nosite, držite ali prenašate oz. kar uporablja, nosi, drži ali prenaša vaš kedi. Predmeti, ki se uporabljajo za oskrbo igrišča, npr. grablje, so oprema le takrat, ko jih držite ali prenašati vi ali vaš kedi.


Out (Out of Bounds):
Vsa območja izven mejnega roba igrišča, kot ga določi Tekmovalna komisija. Vsa območja znotraj tega roba so na igrišču.
Mejni rob igrišča se razteza navpično navzgor nad tlemi in navzdol pod tlemi.
Mejni rob je definiran z mejnimi označbami ali črtami:
• mejne označbe: ko je označen s količki ali ograjo, je mejni rob definiran s črto med notranjimi točkami količkov ali stebričkov ograje pri tleh (z izjemo poševnih podpornih elementov), pri čemer so količki ali stebrički ograje v outu;
Ko je označen z drugimi predmeti, npr. z zidom, ali ko Tekmovalna komisija želi obravnavati mejno ograjo na drugačen način, mora Tekmovalna komisija določiti mejni rob;
• črte: ko je določen s črto, narisano na tleh, je mejni rob notranji rob črte, sama črta pa je v outu.
Ko je mejni rob označen s črto na tleh, se lahko za označevanje mesta mejnega roba uporabijo količki, vendar ti količki nimajo nobenega drugega pomena. Mejni količki ali črte morajo biti beli.


Označevalec žogice (Ball-Marker):
umeten predmet, ki se uporablja za označevanje mesta vaše žogice, ki jo je treba dvigniti, na primer klinček, kovanec, za ta namen izdelan predmet ali drug majhen kos opreme.


Označiti (Mark):
označiti točko, kjer je žogica mirujoča, z označevalcem žogice tik za ali tik ob žogici oz. z držanjem palice na tleh tik za ali tik ob žogici.


P

Palica z zastavico (Flagstick):
premična palica, ki jo zagotovi Tekmovalna komisija in se postavi v luknjo, da označuje njen položaj.


Partner:
igralec, ki igra z drugim igralcem na isti strani v Match igri ali seštevni igri.


Ponovno položiti žogico (Replace):
položiti žogico na tla in jo izpustiti z namenom, da je žogica v igri.


Postavitev (Stance):
položaj vaših stopal in telesa med pripravo in izvedbo vašega udarca.


Pravila o opremi (Equipment Rules):
specifikacije in drugi predpisi za palice, žogice in drugo opremo, ki jo lahko uporabljate med krogom. Pravila o opremi si lahko preberete na spletni strani RandA.org/ EquipmentStandards.


Predmet, ki označuje mejo (Boundary Object):
umetni predmeti, ki opredeljujejo ali nakazujejo out (npr. zidovi, plotovi, količki in ograje), iz katerega izvajanje olajšave brez kazni ni dovoljeno.
Predmet, ki označuje mejo vključujejo vse podlage in stebričke mejne ograje, vendar ne vključujejo poševnih podpornikov ali napenjalnih žic, ki so pritrjene na zid ali ograjo, ali stopnic, mostičkov ali podobnih konstrukcij, ki se uporabljajo za prečkanje zidu ali ograje.
Predmeti, ki označujejo mejo se obravnavajo kot nepremične, tudi če so premične oz. je katerikoli njihov del premičen (glej pravilo 8.1a).
Predmeti, ki označujejo mejo niso zapreke ali sestavni deli igrišča.


Premaknjena žogica (Moved):
ko vaša mirujoča žogica zapusti svoje prvotno mesto in se umiri na kateremkoli drugem mestu, kar je možno zaznati s prostim očesom (ne glede na to ali je to kdo dejansko videl).
To velja ne glede na smer premika: če se žogica premakne navzgor, navzdol ali horizontalno v katerokoli smeri s svojega prvotnega mesta.
Če se vaša žogica le zamaje (čemur pogosto pravimo nihanje) in ostane ali se vrne na svoje prvotno mesto, velja, da se vaša žogica ni premaknila.


Premična zapreka (Movable Obstruction):
zapreka, ki jo je mogoče premakniti brez nerazumnega napora in brez povzročitve poškodb na zapreki ali igrišču.
Če del nepremične zapreke ali sestavnega dela igrišča (npr. pregrada ali vrata ali del pritrjenega kabla) ustreza tema dvema kriterijema, se ta del obravnava kot premična zapreka.
Vendar to ne velja, če ni mišljeno, da se premični del nepremične zapreke ali sestavnega dela igrišča premika (npr. nepritrjen kamen, ki je del kamnitega zidu).


Prepovedano območje (No Play Zone):
del igrišča, na katerem je Tekmovalna komisija prepovedala igranje. Območje, s katerega je igranje prepovedano, mora biti definirano kot del nenormalnega stanja igrišča ali območja s kaznijo.
Okoliščine, ki vplivajo na udarec (Conditions Affecting the Stroke):
lega vaše mirujoče žogice, območje vaše nameravane postavitve, območje vašega nameravanega zamaha, vaša linija igranja in območje za olajšavo, kjer boste dropali ali postavili žogico.


Provizorična žogica (Provisional Ball):
druga žogica, ki jo igrate, ko je žogica, s katero ste igrali, lahko v outu ali izgubljena izven območja s kaznijo.


Resna kršitev (Serious Breach):
v seštevni igri, ko vam igranje z napačnega mesta lahko omogoči veliko prednost v primerjavi z udarcem, izvedenim s pravega mesta.


S

Sestavni del igrišča (Integral Object):
umetni predmet, ki ga definira Tekmovalna komisija kot del izziva igranja na igrišču, pri katerem olajšava brez kazni ni dovoljena.
Umetni predmeti, ki jih Tekmovalna komisija določi kot sestavne dele igrišča, se obravnavajo kot nepremični (glej Pravilo 8.1a). Vendar če določen del sestavnega dela igrišča (npr. pregrada ali vrata ali del pritrjenega kabla) ustreza definiciji premične zapreke, se ta del obravnava kot premična zapreka.
Sestavni deli igrišča niso zapreke ali mejne označbe.


Seštevna igra (Stroke Play):
oblika igre, pri kateri vi ali vaša stran tekmuje proti vsem ostalim igralcem ali stranem v tekmovanju.


Sodnik (Referee):
oseba, ki jo imenuje Tekmovalna komisija in odloča o spornih vprašanjih ter skrbi za spoštovanje pravil.


Splošna kazen (General Penalty):
izguba luknje v Match igri ali dva kazenska udarca v seštevni igri.


Splošno območje (General Area):
območje igrišča, ki pokriva celotno igrišče razen ostalih štirih definiranih območij:
(1) udarjališče, na katerem začnete igro na luknji, na kateri igrate,
(2) vsa območja s kaznijo,
(3) vsi bunkerji in
(4) zelenica luknje, na kateri igrate.
Splošno območje obsega vse lokacije udarjališč na igrišču razen udarjališča in vseh napačnih zelenic.


Stran (Side):
dva ali več partnerjev, ki tekmujejo kot ekipa v krogu v Match igri ali seštevni igri.


Š

Števna kartica (Scorecard):
dokument, na katerega vpišete število udarcev za vsako luknjo v seštevni igri.


T

Tekmovalna komisija (Committee):
oseba ali skupina oseb zadolžena za tekmovanje ali igrišče.


Tla v popravilu (Ground Under Repair):
katerikoli del igrišča, označen kot tla v popravilu po sklepu Tekmovalne komisije (z oznakami ali drugače).
Tla v popravilu obsegajo naslednja območja, tudi če jih Tekmovalna komisija ni definirala kot tla v popravilu:
• katerakoli luknja, ki jo naredi komisija ali vzdrževalno osebje pri:
• pripravi igrišča (npr. luknja, iz katere je odstranjen količek, ali luknja na dvojni zelenici, ki se uporablja za igranje na drugi luknji); ali
• vzdrževanju igrišča (npr. luknje, narejene pri odstranjevanju travne ruše ali drevesnega štora ali pri polaganju cevovodov; vendar ne vključuje lukenj za prezračevanje);
• pokošena trava, listje in drugi materiali, zbrani za kasnejši odvoz; vendar:
• katerikoli naravni materiali, ki so zbrani za kasnejši odvoz, so prav tako nepritrjeni delci; in
• katerikoli materiali, puščeni na igrišču, ki niso namenjeni kasnejšemu odvozu, niso tla v popravilu, razen če jih Tekmovalna komisija določi kot tla v popravilu;
• katerikoli živalski habitat (npr. ptičje gnezdo), ki je tako blizu vaše žogice, da bi ga vaš udarec ali postavitev lahko poškodovala, razen če je habitat naredila žival, ki je opredeljena kot nepritrjen delec (npr. črvi ali žuželke).
Meja tal v popravilu je določena s količki ali črtami:
• količki: ko je meja določena s količki, so tla v popravilu določena s črto med zunanjimi točkami količkov pri tleh, pri čemer so količki znotraj tal v popravilu.
• črte: ko je meja določena s črto, narisano na tleh, je meja tal v popravilu zunanji rob črte, sama črta pa je del tal v popravilu.


Točka za največjo možno olajšavo (Point of Maximum Available Relief):
vaša izhodiščna točka za izvajanje olajšave brez kazni z nenormalnega stanja igrišča v bunkerju (Pravilo 16.1c) ali na zelenici (Pravilo 16.1d), ko najbližja točka za polno olajšavo ne obstaja.
To je ocenjena točka, na kateri bi ležala vaša žogica, ki je:
• najbližje prvotnemu mestu vaše žogice, vendar ne bližje luknji kot to prvotno mesto;
• znotraj obveznega območja igrišča; in
• kjer vas nenormalno stanje igrišča najmanj moti pri izvajanju udarca, ki bi ga izvedli s prvotnega mesta, če to stanje ne bi bilo prisotno.
Za določanje te izhodiščne točke morate določiti palico, postavitev, zamah in linijo igre, ki bi jih uporabili pri tem udarcu.


U

Udarec (Stroke):
gib palice naprej, ki ga izvedete z namenom, da bi udarili žogico.


Udarec in razdalja (Stroke and Distance):
postopek in kazen, ko izvajate olajšavo po Pravilu 17, 18 ali 19, z igranjem žogice z mesta, kjer ste izvedli prejšnji udarec (glej Pravilo 14.6).


Udarjališče (Teeing Area):
območje, s katerega morate začeti igrati na luknji, na kateri igrate. Udarjališče je pravokotna površina, dolga dve dolžini palice, kjer:
• je sprednja meja površine določena kot črta med najbolj sprednjima točkama dveh označevalcev udarjališča, ki jih določi Tekmovalna komisija; in
• stranski meji sta določeni s črtama nazaj od zunanjih točk označevalcev udarjališča.


Z

Zapisovalec (Marker):
oseba, ki je v seštevni igri zadolžena za zapisovanje vašega seštevka udarcev na vaši števni kartici in za overjanje števne kartice. Zapisovalec je lahko drug igralec, vendar ne sme biti vaš partner.


Zapreka (Obstruction) (glej tudi nepremična in premična zapreka):
kakršenkoli umetni predmet razen sestavnih delov igrišča in mejnih označb.
Primeri zaprek:
• umetno ustvarjene ceste in poti, vključno z njihovimi umetnimi mejami;
• stavbe in vozila;
• glave škropilnikov, odtoki in deli namakalnega sistema ali nadzorne omarice;
• oprema igralcev, palice z zastavico in grablje.


Zarita žogica (Embedded):
ko je vaša žogica zarita v svoji lastni udrtini zaradi prejšnjega udarca in ko je del žogice pod ravnjo tal. Ni nujno, da se zarita žogica dotika zemlje (npr. med vašo žogico in zemljo so lahko nepritrjeni delci in trava.


Zelenica (Putting Green):
območje luknje, na kateri igrate, ki je posebej pripravljeno za patanje, ali območje, ki ga je Tekmovalna komisija določila kot zelenico (v primerih, ko se uporablja začasna zelenica).


Znano ali skoraj gotovo (Known or Virtually Certain):
merilo, ki se uporablja za sklepanje o tem, kaj se je zgodilo z vašo žogico; na primer: ali se je vaša žogica umirila v območju s kaznijo, ali se je premaknila, ali kaj je povzročilo, da se je premaknila.
Znano ali skoraj gotovo pomeni več kot le možno ali verjetno. Pomeni naslednje:
• obstajajo trdni dokazi, da se je določen dogodek zgodil vaši žogici; npr. da ste videli oz. je druga priča videla, da se je dogodek zgodil; ali
• čeprav obstaja zelo majhen dvom, vse razumno dostopne informacije kažejo, da je vsaj 95 odstotkov verjetnosti, da se je določen dogodek zgodil.


Zunanji vpliv (Outside Influence):
vsi ljudje ali stvari, ki lahko vplivajo na vašo žogico ali opremo na igrišču:
• katerakoli oseba (vključno z drugim igralcem), razen vi ali vaš kedi ali vaš partner ali nasprotnik ali katerikoli njihov kedi;
• katerakoli žival; in
• katerakoli naravna stvar ali umetni predmet ali karkoli drugega (vključno z drugo žogico v gibanju), razen naravnih sil.


Ž

Žival (Animal):
katerikoli živ predstavnik živalske vrste.


Živalska luknja (Animal Hole):
luknja v tleh, ki jo izkoplje žival, razen lukenj, ki jih izkopljejo živali, ki so opredeljene kot nepritrjeni delci (na primer črvi in žuželke).
Izraz živalska luknja obsega:
• nepritrjen material, ki ga je žival izkopala iz luknje;
• vsaka uhojena sled ali pot, ki vodi v živalsko luknjo; in
• vsaka dvignjena ali spremenjena površina tal, ki jo je povzročila žival s kopanjem podzemne luknje.


Žogica v igri (In Play):
stanje vaše žogice, ko leži na igrišču in se uporablja v igri na luknji.
Vaša žogica je prvič v igri na luknji:
• ko izvedete udarec z žogico na udarjališču; ali
• v Match igri, ko izvedete udarec z žogico izven udarjališča in vaš nasprotnik ne razveljavi udarca v skladu s Pravilom 6.1b.
Žogica ostane v igri, dokler luknja ni odigrana, vendar ni več v igri:
• ko je dvignjena z igrišča;
• ko je izgubljena (tudi če je mirujoča na igrišču) ali se umiri v outu; ali
• ko je nadomeščena z drugo žogico, tudi če to ni dovoljeno s pravilom.
Žogica, ki ni v igri, je napačna žogica.
Ko je za označitev mesta vaše žogice v igri uporabljen označevalec žogice:
• če vaša žogica ni dvignjena, je še vedno v igri; in
• če je vaša žogica dvignjena in položena nazaj, je v igri, tudi če označevalec žogice ni odstranjen 


Dec 27, 2018