PRAVILA GOLFA – Priročnik za igralce

V veljavi od 1.1.2019

IGRA, OBNAŠANJE IGRALCEV IN PRAVILA

1  Igra golfa

2  Standardi obnašanja igralcev

3  Igranje po pravilih

IGRIŠČE

1  Meje igrišča in out

2  Definirana območja igrišča

3  Predmeti ali okoliščine, ki lahko ovirajo vašo igro

4  Območja, s katerih je prepovedano igrati

TEKMOVANJE

1  Osrednji elementi vsakega tekmovanja

2  Match igra
    a   Rezultati na luknji in v Match igri
    b   Predaje
    c   Uporaba hendikepov na tekmovanju z upoštevanjem hendikepov
    d   Vaše odgovornosti v Match igri

3  Seštevna igra
    a   Zmagovalec v seštevni igri
    b   Točkovanje v seštevni igri
    c   Nezaključena luknja

IGRALČEVA OPREMA

1  Palice
    a   Dovoljene palice za izvedbo udarca
    b   Omejitev 14 palic; deljenje, dodajanje ali nadomeščanje palic med krogom
    c   Postopek za izločitev palic iz igre

2  Žogice
    a   Dovoljene žogice pri igranju kroga
    b   Žogica se razleti na koščke med igranjem na luknji
    c   Žogica se med igranjem na luknji preseka ali poči

3  Uporaba opreme
    a   Dovoljena in prepovedana uporaba opreme
    b   Oprema, uporabljena zaradi zdravstvenih razlogove

IGRANJE KROGA

1  Pomen kroga

2  Vadba na igrišču pred krogi ali med njimi
    a   Match igra
    b   Seštevna igra

3  Start in zaključek kroga
    a   Start in zaključek kroga
    b   Kdaj se krog zaključi

4  Igranje v skupinah

5  Vadba med krogom ali ko je igra ustavljena

6  Zavlačevanje, primerna hitrost igranja
    a   Zavlačevanje igre
     b   Primerna hitrost igranja

7  Ustavljanje igre; nadaljevanje igre
    a   Kdaj lahko igro ustavite ali kdaj jo morate ustaviti
    b   Kaj morate storiti, ko tekmovalna komisija prekine igro
    c   Kaj morate storiti, ko se igra nadaljuje
    d   Dvigovanje žogice, ko je igra ustavljena; ponovno polaganje in nadomeščanje žogice, ko se igra nadaljuje

IGRANJE NA LUKNJI

1  Začetek igre na luknji
    a   Kdaj se luknja začne
    b   Z žogico morate igrati znotraj udarjališča

2  Igranje z žogico z udarjališča
    a   Kdaj veljajo pravila za udarjališče
    b   Pravila za udarjališče

3  Žogica, uporabljena pri igranju na luknji
    a   Zaključek luknje z žogico, s katero ste začeli igro z udarjališča
    b   Nadomeščanje z drugo žogico med igranjem na luknji
    c   Napačna žogica

4  Vrstni red igranja na luknji
    a   Match igra
    b   Seštevna igra

5  Zaključek igre na luknji

ISKANJE ŽOGICE: KAKO POISKATI IN IDENTIFICIRATI ŽOGICO

1  Kako pošteno iskati žogico
    a   Razumna dejanja za iskanje in identificiranje žogice
    b   Kaj storiti, če se pesek, ki vpliva na lego vaše žogice, premakne, medtem ko skušate žogico najti ali jo identificirati

2  Kako identificirati svojo žogico

3  Dvigovanje žogice zaradi identificiranja

4  Žogica je nenamerno premaknjena, medtem ko jo skušate najti ali identificirati

IGRAJTE NA IGRIŠČU, KOT STE GA NAŠLI

1  Vaša dejanja, ki izboljšajo okoliščine, ki vplivajo na vaš udarec
    a   Prepovedana dejanja
    b   Dovoljena dejanja
    c   Kako se izogniti kazni s ponovno vzpostavitvijo okoliščin, izboljšanih v nasprotju s pravilom 8.1a
    d   Ponovno vzpostavljanje okoliščin, ki so bile poslabšane, potem ko se je žogica umirila

2  Namerna dejanja za spreminjanje drugih fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na lastno mirujočo žogico ali udarec

3  Namerna dejanja za spreminjanje fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na mirujočo žogico ali udarec drugega igralca

IGRANJE Z ŽOGICO, KOT LEŽI; DVIGOVANJE ALI PREMIKANJE MIRUJOČE ŽOGICE

1  Igranje z žogico, kot leži
    a   Igranje z žogico z mesta, kjer se umiri
    b   Kaj storiti, ko se vaša žogica premakne med zamahom nazaj ali udarcem

2  Presoja o tem, ali se je vaša žogica premaknila in kaj je povzročilo njen premik
    a   Presoja o tem, ali se je vaša žogica premaknila
    b   Presoja o tem, kaj je povzročilo premik vaše žogice

3  Premik žogice zaradi naravnih sil

4  Ko dvignete ali premaknete žogico
    a   Ko je treba dvignjeno ali premaknjeno žogico ponovno položiti
    b   Kazen za dvig ali namerno dotikanje žogice ali povzročanje premika

5  Ko žogico dvigne ali premakne vaš nasprotnik v Match igri

6  Ko se žogica dvigne ali premakne zaradi zunanjega vpliva

7  Dvignjen ali premaknjen označevalec žogice
    a   Žogico ali označevalca žogice je treba ponovno položiti
    b   Kazen za dvig označevalca žogice ali povzročitev njegovega premika

PRIPRAVA IN IZVEDBA UDARCA; NASVET IN POMOČ; KEDIJI

1  Izvedba udarca
    a   Čisti udarec žogice
    b   Sidranje palice
    c   Izvedba udarca med stojo čez linijo igranja ali na njej
    d   Igranje s premikajočo se žogico

2  Nasveti in druga pomoč
    a   Nasvet
    b   Druga pomoč

3  Kediji
    a   Vaš kedi vam lahko pomaga med krogom
    b   Kaj lahko dela vaš kedi
    c   Vi ste odgovorni za dejanja svojega kedija in kršitve pravil

S PREMIKAJOČO SE ŽOGICO NENAMERNO ZADENETE OSEBO, ŽIVAL ALI PREDMET; NAMERNA DEJANJA ZA VPLIVANJE NA PREMIKAJOČO SE ŽOGICO

1  S premikajočo se žogico nenamerno zadenete osebo ali zunanji vpliv
    a   Ni kazni za katerega koli igralca
    b   Z žogico morate igrati, kot leži

2  Ko žogico v gibanju namerno preusmeri ali ustavi druga oseba

3  Namerno premikanje predmetov ali spreminjanje okoliščin zaradi vplivanja na premikajočo se žogico

BUNKERJI

1  Ko je vaša žogica v bunkerju

2  Igranje z žogico v bunkerju
    a   Odstranjevanje nepritrjenih delcev in premičnih zaprek
    b   Omejitve glede dotikanja peska v bunkerju

3  Posebna pravila za olajšavo v primeru žogice v bunkerju

ZELENICE

1  Dovoljena ali obvezna dejanja na zelenicah
    a   Ko je vaša žogica na zelenici
    b   Označevanje, dvigovanje in čiščenje žogice na zelenici
    c   Izboljšave, dovoljene na zelenici
    d   Ko se vaša žogica ali označevalec žogice na zelenici premakne
    e   Nenamerno preizkušanje zelenic
    f   Olajšavo je treba izvesti z napačne zelenice

2  Palica z zastavico
    a   Palica z zastavico ostane v luknji
    b   Odstranjevanje palice z zastavico iz luknje
    c   Žogica je umirjena in naslonjena na palico z zastavico v luknji

3  Žogica visi na robu luknje
    a   Čakanje, da bi videli, ali bo vaša žogica, ki visi na robu luknje, padla v luknjo
    b   Kaj storiti, če je vaša žogica, ki visi na robu luknje, dvignjena ali premaknjena pred koncem čakalnega časa

POSTOPKI RAVNANJA Z ŽOGICO: OZNAČEVANJE, DVIGOVANJE IN ČIŠČENJE; PONOVNO POLAGANJE NA MESTO; DROPANJE NA OBMOČJU ZA OLAJŠAVO; IGRANJE Z NAPAČNEGA MESTA

1  Označevanje, dvigovanje in čiščenje žogice
    a   Mesto žogice, ki jo nameravate dvigniti in ponovno položiti, je treba označiti
    b   Kdo lahko dvigne žogico
    c   Čiščenje dvignjene žogice

2  Ponovno polaganje žogice na mesto
    a   Uporabiti morate prvotno žogico
    b   Kdo mora ponovno položiti žogico in kako jo je treba ponovno položiti
    c   Mesto, na katerem je žogica ponovno položena
    d   Kam ponovno položiti žogico, ko je prvotna lega spremenjena
    e   Kaj storiti, če ponovno položena žogica ne ostane na prvotnem mestu

3  Dropanje žogice na območju za olajšavo
    a   Uporabite lahko prvotno žogico ali drugo žogico
    b   Žogico je treba dropati na pravi način
    c   Pravilno dropana žogica se mora umiriti na območju za olajšavo
    d   Kaj storiti, ko pravilno dropano žogico oseba namerno preusmeri ali ustavi

4  Ko je vaša žogica nazaj v igri, potem ko je bila vaša prvotna žogica zunaj igre

5  Popravljanje napake, narejene pri nadomeščanju, ponovnem polaganju, dropanju ali postavljanju žogice

6  Izvajanje naslednjega udarca z mesta prejšnjega udarca
    a   Prejšnji udarec, izveden z udarjališča
    b   Prejšnji udarec, izveden s splošnega območja, območja s kaznijo ali bunkerja
    c   Prejšnji udarec, izveden z zelenice

7  Igranje z napačnega mesta
    a   Mesto, s katerega morate igrati z žogico
    b   Kako zaključiti luknjo po igranju z napačnega mesta v seštevni igri

OLAJŠAVA ZARADI NEPRITRJENIH DELCEV IN PREMIČNIH ZAPREK (VKLJUČNO S SITUACIJO, V KATERI ŽOGICA ALI OZNAČEVALEC ŽOGICE POMAGATA PRI IGRI ALI JO MOTITA)

1  Nepritrjeni delci
    a   Odstranjevanje nepritrjenega delca
    b   Žogica, premaknjena med odstranjevanjem nepritrjenega delca

2  Premične zapreke
    a    Olajšave zaradi premičnih zaprek
    b    Olajšava za žogico, ki je izgubljena, vendar v premični zapreki ali na njej

3  Žogica ali označevalec žogice pomagata pri igri ali jo motita
    a   Žogica na zelenici pomaga pri igri
    b   Žogica moti igro kjer koli na igrišču
    c   Označevalec žogice pomaga pri igri ali jo moti

OLAJŠAVA ZARADI NENORMALNEGA STANJA IGRIŠČA (VKLJUČNO Z NEPREMIČNIMI ZAPRKAMI), PRISOTNOST NEVARNIH ŽIVALI, ZARITE ŽOGICE

1  Nenormalno stanje igrišča (vključno z nepremičnimi zaprekami)
    a   Kdaj je dovoljena olajšava
    b   Olajšava za žogico na splošnem območju
    c   Olajšava za žogico v bunkerju
    d   Olajšava za žogico na zelenici
    e   Olajšava za izgubljeno žogico, vendar v nenormalnem stanju igrišča ali na njem
    f   Olajšava je obvezna zaradi območja, s katerega je prepovedano igrati

2  Prisotnost nevarnih živali

3  Zarita žogica
    a   Kdaj je dovoljena olajšava
    b   Olajšava za zarito žogico

4  Dvigovanje žogice, da bi videli, ali leži v okoliščinah, kjer je olajšava dovoljena

OBMOČJA S KAZNIJO

1  Možnosti za vašo žogico na območju s kaznijo
    a   Ko je vaša žogica na območju s kaznijo
    b   Ko vaša žogica miruje na območju s kaznijo, z njo lahko igrate, kot leži, ali vzamete olajšavo s kaznijo
    c   Olajšava za vašo žogico, ko svoje žogice ne najdete, vendar je ta na območju s kaznijo
    d   Olajšava za vašo žogico na območju s kaznijo
    e   Olajšavo je treba vzeti zaradi motnje območja, s katerega je prepovedano igrati, na območju s kaznijo

2  Možnosti po igranju z žogico z območja s kaznijo
    a   Ko se vaša žogica, s katero ste igrali z območja s kaznijo, umiri na istem ali drugem območju s kaznijo
    b   Ko je vaša žogica, s katero ste jo igrali z območja s kaznijo, izgubljena, v outu ali neigralna zunaj območja s kaznijo

3  Ni olajšave pod drugimi pravili za žogico na območju s kaznijo

OLAJŠAVA UDARCA IN RAZDALJE, ŽOGICA JE IZGUBLJENA ALI V OUTU, PROVIZORIČNA ŽOGICA

1  Olajšava s kaznijo udarca in razdalje je dovoljena kadar koli

2  Žogica je izgubljena ali v outu: olajšava s kaznijo udarca in razdalje mora biti izvedena
    a   Kdaj je vaša žogica izgubljena ali v outu
    b   Kaj storiti, ko je vaša žogica izgubljena ali v outu

3  Provizorična žogica
    a   Kdaj je dovoljena provizorična žogica
    b   Oznanitev igranja provizorične žogice
    c   Igranje s provizorično žogico, dokler ne postane žogica v igri ali je opuščena

NEIGRALNA ŽOGICA

1  Olajšavo za neigralno žogico lahko uporabite kjer koli razen na območju s kaznijo

2  Možnosti olajšave za neigralno žogico na splošnem območju ali na zelenici

3  Možnosti olajšave za neigralno žogico v bunkerju

REŠEVANJE ZAPLETOV MED KROGOM; RAZSODBE SODNIKA IN TEKMOVALNE KOMISIJE

1  Reševanje zapletov med krogom
    a   Ne smete nerazumno zavlačevati
    b   Zapleti s pravili v Match igri
    c   Zapleti s pravili v seštevni igri

2  Razsodbe v zapletih po pravilih

3  Situacije, ki jih pravila ne pokrivajo

DRUGE OBLIKE POSAMIČNE SEŠTEVNE IGRE IN MATCH IGRE

1  Stableford
    a   Opis igre Stableford
    b   Točkovanje v igri Stableford
    c   Kazni v igri Stableford
    d   Izjema za pravilo 11.2 v igri Stableford
    e   Kdaj se konča krog v igri Stableford

2  Najvišji rezultat

3  Par/bogey

4  Match igra s tremi žogicami

5  Druge oblike igranja golfa

FOURSOMES (ZNANA TUDI KOT IZMENIČNA IGRA)​

IGRA V ČETVERO (ZNANA TUDI KOT IZMENIČNA IGRA)

1  Opis igre s štirimi žogicami

2  Točkovanje v igri s štirimi žogicami
    a   Rezultat vaše strani za luknjo v Match igri in seštevni igri
    b   Števna kartica vaše strani v seštevni igri
    c   Izjema za pravilo 11.2 v igri s štirimi žogicami

3  Kdaj se krog začne in konča; kdaj je luknja zaključena

4  Stran lahko predstavlja en ali oba partnerja

5  Vaša dejanja, ki vplivajo na igro vašega partnerja
    a   S partnerjevo žogico vam je dovoljeno, da storite kar koli, kar je dovoljeno vašemu partnerju
    b   Vaš partner je odgovoren za vaša dejanja

6  Vrstni red igranja vaše strani

7  Partnerja si lahko delita palice

8  Kdaj veljajo kazni le za enega partnerja in kdaj za oba
    a   Kazni, ki niso diskvalifikacije
    b   Kazni diskvalifikacije

EKIPNA TEKMOVANJA

 


Dec 25, 2018