F Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča

 

​F-1 Opredelitev nenormalnega stanja igrišča in sestavnih delov igrišča

Namen. Obstaja veliko načinov, na podlagi katerih lahko tekmovalna komisija določi nenormalno stanje igrišča in sestavne dele igrišča, zato ni primerno ali mogoče zagotoviti celotnega seznama primerov lokalnih pravil, ki se lahko uporabijo v ta namen.

Ključ je, da smo pri določanju nenormalnega stanja igrišča in sestavnih delov igrišča v lokalnih pravilih jasni in specifični.

Tekmovalna komisija ima možnost sprejeti lokalna pravila za naslednje namene, ne da bi jih bilo treba uskladiti s primeri lokalnih pravil, podrobno opisanimi v poglavju 2:

Pojasnitev statusa predmetov, ki bi lahko bili zapreke.

Razglasitev katerega koli umetnega predmeta kot sestavnega dela igrišča (in ne kot zapreke).

Razglasitev umetnih površin in robov cest kot sestavnih delov igrišča.

Razglasitev cest in poti, ki nimajo umetnih površin in robov, kot zaprek, v kolikor bi lahko nepravično vplivale na igro.

Opredelitev začasnih zaprek na ali ob igrišču kot premične, nepremične ali začasne nepremične zapreke.

V tem poglavju niso vključeni nobeni posebni primeri lokalnih pravil, glede na različne razpoložljive možnosti, vendar jih je nekaj navedenih spodaj:

Tla v popravilu je katerokoli območje, obkroženo z belo črto [ali vpišite drugo barvo ali opis, ki ustreza stanju].

Tla v popravilu vključujejo izpostavljene skale na območjih, ki so košena na višino fairwaya ali nižje [ali znotraj določene razdalje do fairwaya, kot sta dve dolžini palice].

Področja v bunkerjih, kjer je pesek odnesla voda in so posledica tega globoke brazde v pesku, so tla v popravilu.

Pritrjene preproge in plastične zaščite, ki pokrivajo kable, so nepremične zapreke.

Zaščitne ograje okoli zelenic so nepremične zapreke.

Pokončni koli ograj so [premične ali nepremične] zapreke.

Podporni umetni zidovi iz kamnov ali lesa, ki se nahajajo v kazenskih območjih, so sestavni deli igrišča.

Žice in drugi predmeti [tesno] pritrjeni na drevesa so sestavni deli igrišča.

Vsa vrata, ki so namenjena prehajanju skozi mejne stene in ograje [ali določite luknje, na katere se to nanaša], so sestavni deli igrišča.

Glej poglavja 2F in 5B (4) za več informacij o nenormalnem stanju igrišča.

Več informacij o sestavnih delih igrišča najdete v poglavjih 2H in 5B (4) .

 

​F-2 Omejena olajšava za zarito žogico

Namen. Pravilo 16.3 po navadi omogoča olajšavo, kadar je žogica zarita kjerkoli na splošnem območju (razen v pesku na območjih, ki niso košena na višino fairwaya ali nižje).

Toda tekmovalna komisija lahko določi:

Olajšava je dovoljena samo, če je žogica zarita na delu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje.

Da ne dovoli olajšave brez kazni za žogico zarito v steno ali rob bunkerja (na primer zložena travna ruša ali rob iz zemlje)

Primer lokalnega pravila F-2.1

" Pravilo 16.3 se spremeni na ta način:

Olajšava brez kazni je dovoljena le, če je žogica zarita v del splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje. [Zložena travna ruša nad bunkerji ni košena na višino fairwaya ali nižje za potrebe tega pravila.]

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

Primer lokalnega pravila F-2.2

" Pravilo 16.3 se spremeni na ta način:

Olajšava brez kazni ni dovoljena, ko je žogica zarita v [zloženo travno rušo] [rob iz zemlje] nad bunkerji.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

F-3 Tla v popravilu se smatrajo kot del bližnje zapreke

Namen. Tla v popravilu se lahko nahajajo poleg nepremične zapreke. Na primer, ko je cvetlična greda, ki jo je tekmovalna komisija razglasila za tla v popravilu, obkrožena z umetno tlakovano cesto ali če promet z vozički povzroča škodo zraven poti.

To lahko privede do zapletov pri primerih z olajšavami. Ko igralec vzame olajšavo zaradi ene situacije, se mu lahko zgodi, da bo prišlo do motnje zaradi nečesa drugega;  in po tem, ko vzame olajšavo za ta drugi primer, se igralcu lahko zgodi motnja zaradi prvega primera.

Da bi igralcu omogočili, da v enem koraku ukrepa, se lahko tekmovalna komisija odloči, da bo oba pogoja obravnavala kot eno samo nenormalno stanje igrišča. Ko je to odločeno, je treba površine, ki so tla v popravilu, bodisi povezati z nepremično zapreko z belimi črtami ali jih opredeliti na kakšen drug jasen način.

Primer lokalnega pravila prikazuje primere, kako obravnavati takšne situacije:

Primer lokalnega pravila F-3.1

Ko se bele črte uporabljajo za označevanje tal v popravilu:

"Površine, obrobljene z belo črto so tla v popravilu in [umetno tlakovana cesta ali pot ali druga opredeljena ovira],  ki jo bela črta zaobjema, se obravnavajo kot nenormalno stanje igrišča pri jemanju olajšave, skladno s pravilom 16.1 ."

Primer lokalnega pravila F-3.2

Če se za označevanje tal v popravilu ne uporabljajo bele črte:

"Kadar so območja poškodovanih tal tik ob [umetno tlakovani cesti ali poti ali drugi opredeljeni oviri ], se obravnavajo kot enotno nenormalno stanje igrišča za olajšavo skladno s pravilom 16.1."

Primer lokalnega pravila F-3.3

Za dekorativno zasajene površine, kot so cvetlične grede, obdane z nepremično zapreko, kot je pot:

"[Opišite območje, kot npr. dekorativno zasajene površine], ki so obdane z umetno tlakovano cesto ali potjo (vključno z vsem, kar raste na tem območju) se skupaj s cesto ali potjo obravnavajo kot enotno nenormalno stanje igrišča, olajšava po pravilu 16.1 ."

​F-4 Obsežna škoda zaradi močnega dežja in prometa

Namen. Ko je močan dež povzročil nenavadne poškodbe igrišča na številnih predelih (kot so globoke kolesnice, ki so jih povzročila vozila, ali globoki odtisi čevljev, ki so jih povzročili gledalci), in je ni mogoče opredeliti s količki ali črtami, ima tekmovalna komisija pooblastilo, da razglasi takšna nenavadna poškodovana tla, kot tla v popravilu.

Primer lokalnega pravila F-4

" Tla v popravilu lahko vključujejo področja nenavadnih poškodb igrišča, vključno s področji, kjer so gledalci ali drug promet skupaj z mokrim vremenom, materialno spremenili površino tal, vendar le, če tako določi pooblaščeni sodnik ali član tekmovalne komisije.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ."

​F-5 Nepremične zapreke v bližini zelenic

Namen. Ko žogica leži kjerkoli drugje, razen na zelenici, nepremična ovira na igralčevi liniji igranja sama po sebi skladno s pravilom 16.1 ni motnja. Olajšava brez kazni običajno ni dovoljena.

Toda, če je predzelenica (apron, fringe) košena dovolj nizko, da je patanje od tam najbolj verjetna izbira udarca, lahko nepremične zapreke v bližini zelenic ovirajo igralca pri takem udarcu.

V tem primeru se lahko tekmovalna komisija odloči dati dodatno možnost za olajšavo v skladu s pravilom 16.1, če igralčeva žogica leži v splošnem območju ali na zelenci in je nepremična zapreka v bližini in na igralčevi liniji igranja.

Tekmovalna komisija lahko takšno olajšavo omeji na določene okoliščine, na primer samo za določene luknje ali zapreke, ali pa le v primeru, če sta žogica in zapreka v splošnem območju, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje

Primer lokalnega pravila F-5

"V skladu s pravilom 16.1 igralec lahko vzame olajšavo zaradi nepremične zapreke.

Igralec ima še dodatne možnosti za olajšavo, če so takšne nepremične zapreke blizu zelenice in na njegovi liniji igranja:

Žogica v splošnem območju. Igralec lahko vzame olajšavo po  pravilu 16.1b, če je nepremična zapreka:

Na njegovi liniji igranja in je:

oznotraj dveh dolžin palice ob zelenici, in

oznotraj dveh dolžin palice od žogice.

Izjema - Brez olajšave, če je linija igranja očitno nerazumna. Lokalno pravilo ne dovoljuje olajšave, če je jasno razvidno, da je linija igranja, ki jo je pokazal igralec, nerazumna.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-6 Prepoved olajšave zaradi nenormalnega stanja igrišča, ki moti samo igralčevo postavitev

Namen. Tekmovalna komisija morda želi odreči olajšavo zaradi motnje pri igralčevi postavitvi pri nekaterih pogojih, kot so živalske luknje, ker motnja pri postavitvi ne vpliva bistveno na udarec, ter bi lahko ta olajšava za motnjo pri postavitvi imela za rezultat, da bi igralci večkrat jemali olajšave zaradi bližnjih podobnih pogojev.

Primer lokalnega pravila F-6

" Pravilo 16.1 se spremeni na ta način:

Motnja ne obstaja, če [vstavite stanje z omejeno olajšavo] posega le v igralčevo postavitev.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

F-7 Olajšava zaradi spojev položene travne ruše

Namen. Del igrišča, ki je bil popravljen z na novo položeno travno rušo, je pogosto označen kot tla v popravilu, dokler ni primeren za igro.

Toda, ko območja s položeno travno rušo ni več potrebno označiti kot tla v popravilu, se lahko tekmovalna komisija še vedno odloči in dovoli olajšavo, če:

Žogica leži na enem od spojev med travnimi rušami.

Spoj moti igralca pri nameravanem zamahu.

Če taki spoji igralca motijo samo pri njegovi postavitvi, ni potrebe, da se mu odobri olajšava.

 

Primer lokalnega pravila F-7

"Če igralčeva žogica leži na ali se dotika spoja travnih ruš, ali ti spoji motijo igralca pri njegovem nameravanem zamahu:

(a) Žogica v splošnem območju. Igralec lahko vzame olajšavo po pravilu 16.1b.

(b) Žogica na zelenici. Igralec lahko vzame olajšavo  po pravilu 16.1d .

Vendar motnja ne obstaja, če spoj posega le v igralčevo postavitev.

Vsi spoji na območju s položeno travno rušo se pri jemanju olajšave smatrajo kot isti spoj.

To pomeni, da če igralca po dropanju žogice moti katerikoli spoj travnih ruš, mora nadaljevati, kot zahteva pravilo 14.3c (2), tudi če je žogica še vedno znotraj dolžine ene palice od izhodiščne točke.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-8 Olajšava zaradi razpok v tleh

Namen. V vročih in suhih razmerah lahko pride do razpok v tleh na fairwayih. Položaj žogice bi lahko bil resno prizadet, če bi se umirila v taki razpoki, toda igralčeva postavitev zaradi teh razpok ni ovirana. V takem primeru se priporoča lokalno pravilo, ki dovoljuje olajšavo za lego žogice in nameravani zamah.

Primer lokalnega pravila F-8

"Razpoke v tleh na delih splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje , so tla v popravilu. Igralec lahko vzame olajšavo  po pravilu 16.1b. [Vendar motnja ne obstaja, če razpoka moti le igralčevo postavitev.] "

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-9 Olajšava zaradi korenin dreves na fairwayu

Namen. V nenavadnih razmerah, kjer so korenine drevesa nad zemljo, na fairwayu, je morda nepošteno, da se igralcu ne dovoli olajšava. Tekmovalna komisija se lahko odloči, da bo takšne korenine dreves na fairwayu obravnavala kot tla v popravilu, z dovoljeno olajšavo - pravilo 16.1b.

V nekaterih okoliščinah, ko so drevesne korenine nad zemljo tudi v nižje košenem rafu, blizu fairwaya, se lahko tekmovalna komisija odloči, da bo takšne drevesne korenine na določeni razdalji od roba fairwaya (na primer štiri dolžine palice ali v prvem nivoju košenja rafa) razglasila kot tla v popravilu, zaradi česar je dovoljeno olajšava brez kazni v skladu s pravilom 16.1b.

Vendar, lahko tekmovalna komisija omeji to olajšavo na motnjo pri legi žogice oziroma območje nameravanega zamaha.

Primer lokalnega pravila F-9.1

"Če se igralčeva žogica umiri v delu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje in če obstajajo motnje zaradi korenin drevesa nad zemljo, ki so v delu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje, se korenine drevesa obravnavajo kot tla v popravilu. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni v skladu s pravilom 16.1b .

[Vendar motnje ne obstajajo, če korenine dreves motijo le igralčevo postavitev.]

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

Primer lokalnega pravila F-9.2

"Če je igralčeva žogica v splošnem območju in obstaja motnja zaradi korenin drevesa, ki so nad zemljo v predelu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje [ali v rafu znotraj navedite število dolžin palice od roba tal, ki so košena na višino fairwaya ali nižje] [ali v prvem nivoju košenja rafa], se te korenine obravnavajo kot tla v popravilu. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni -  pravilo 16.1b . [Ampak motnje ne obstajajo, če korenine dreves motijo le igralčevo postavitev.]

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

F-10 Poškodbe na igrišču zaradi živali

Namen. Občasno živali povzročijo škodo na igrišču, ki je tako obsežna, da ni praktično da bi vsa poškodovana območja označili kot tla v popravilu. Nekatere vrste poškodb nastalih zaradi živali morda s pravilom 16.1 niso pokrite.

Primeri lokalnih pravil kažejo, kakšen pristop lahko tekmovalna komisija izbere pri reševanju teh vprašanj.

Če živali, vključno z žuželkami, povzročijo škodo na igrišču, se lahko tekmovalna komisija odloči, da bo takšno škodo obravnavala kot tla v popravilu, zaradi česar je dovoljena olajšava skladno s pravilom 16.1. To se naredi tako, da se določijo področja ali pogoj, namesto, da bi se označila vsa območja s škodo.

Tekmovalna komisija lahko omeji olajšavo zaradi škode le na tisti del, ki moti lego žogice ali območje nameravanega zamaha.

Primer lokalnega pravila F-10

"V splošnem območju, so področja poškodb, ki jih je povzročil [vrsta živali], obravnavana kot tla v popravilu in je dovoljena olajšava v skladu s pravilom 16.1b.

[Vendar motnja ne obstaja, če škoda moti igralca pri njegovi postavitvi.]

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-11 Mravljišča

Namen. Mravljišča so nepritrjeni delci in se lahko odstranijo pod  pravilom 15.1 . To niso živalske luknje, zaradi katerih je dovoljena olajšava brez kazni po pravilu 16.1.

Vendar pa obstajajo situacije, ko je mravljišče težko ali nemogoče odstraniti (na primer, ko je veliko, trdo ali konične oblike). V tem primeru lahko tekmovalna komisija sprejme lokalno pravilo, ki daje igralcu možnost, da takšno mravljišče obravnava kot tla v popravilu.

Ni pa potrebno, da se takšno lokalno pravilo sprejme za rdeče ognjene mravlje, ki se jih obravnava kot prisotnost nevarnih živali na igrišču in je na voljo olajšava brez kazni s pravilom 16.2.

Primer lokalnega pravila F-11

"Velika ali kompaktna mravljišča na igrišču so, po izbiri igralca, nepritrjeni delci, ki se jih lahko odstrani v skladu s pravilom 15.1 ali tla v popravilu, za katera je olajšava možna po pravilu 16.1.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-12 Živalski iztrebki

Namen. Iztrebek ptice ali druge živali je nepritrjen delec, ki ga je mogoče odstraniti po pravilu 15.1.

Vendar, če obstaja skrb zaradi vpliva iztrebkov na pošteno igro, lahko Tekmovalna komisija da igralcem možnost, da v skladu s pravilom 16.1 zaradi iztrebkov, ki se jih smatra kot tla v popravilu, vzamejo olajšavo.

Če se iztrebke smatra kot tla v popravilu, to ne pomeni nujno polne olajšave, ko je žogica na zelenci, zato lahko tekmovalna komisija dovoli igralcem, da uporabijo metlo ali podobno orodje za vzdrževanje, da odstranijo iztrebke z linije igranja brez kazni, čeprav to izboljša linijo igranja ali druge pogoje, ki vplivajo na udarec.

Primer lokalnega pravila F-12

"Igralec lahko izbere ali bo iztrebke [določiti vrsto iztrebka za katerega velja olajšava, npr. iztrebki gosi, iztrebki psov,…] obravnaval bodisi kot:

nepritrjene delce, ki jih lahko odstrani skladno s pravilom 15.1 , ali

tla v popravilu, zaradi česar je dovoljena olajšava s pravilom 16.1.

[Če je iztrebek na zelenici, lahko igralec uporabi tudi metlo ob zelenici, da odstrani iztrebek z linije igranja. Če se zaradi tega izboljša linija igranja ali drugi pogoji, ki vplivajo na udarec, ni kazni skladno s pravilom 8.1a .]

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

​F-13 Poškodbe zaradi živalskih kopit

Namen. Kopita živali, kot so jelenjad ali los, lahko povzročijo poškodbe na igrišču. Tekmovalna komisija lahko dovoli, da igralci zaradi teh poškodb vzamejo olajšavo zaradi tal v popravilu, brez da ta območja označi.

Ker se škoda, ki so jo povzročile živali, na zelenici sme popravljati, lahko tekmovalna komisija razglasi takšno škodo, kot tla v popravilu, ali igralcem dovoli, da jo popravijo.

Primer lokalnega pravila F-13

"Škoda, ki jo je mogoče jasno prepoznati kot posledico kopit živali, se smatra kot tla v popravilu, zaradi česar je dovoljena olajšava brez kazni v skladu s pravilom 16.1.

[Vendar na zelenici pravilo 16.1 ni v veljavi, saj se takšna škoda lahko popravi v skladu s pravilom 13.1.]

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

F-14 Kupi nepritrjenih delcev

Namen. V določenih obdobjih leta lahko kupi nepritrjenih delcev, kot je listje, semena ali želod, otežijo igralcu iskanje ali igranje njegove žogice. Tekmovalna komisija se lahko odloči  in obravnavo take kupe nepritrjenih delcev v splošnem območju ali v bunkerju kot tla v popravilu zaradi česar je dovoljena olajšava brez kazni - pravilo 16.1.

To lokalno pravilo se ne sme uporabljati za območja s kaznijo, saj olajšava ni dovoljena za nenormalno stanje igrišča v območjih s kaznijo. Lokalno pravilo bi moralo biti omejeno na luknjo (e), kjer so težave zaradi nepritrjenih delcev in bi jih bilo treba odstraniti takoj, ko to dopustijo razmere.

 

Primer lokalnega pravila F-14

"Med igranjem [navesti številko luknje] se tla z začasnimi kupi [navedite vrsto nepritrjenih delcev] v splošnem območju ali v bunkerju smatrajo kot tla v popravilu in je zanje dovoljena olajšava v skladu s pravilom 16.1.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-15 Gobe na zelenici

Namen. Če gobe, ki rastejo na zelenici, lahko motijo pošteno igro, jih lahko Tekmovalna komisija obravnava kot tla v popravilu, tako da lahko igralec vzame olajšavo brez kazni  po pravilu 16.1d.

Primer lokalnega pravila F-15
"Gobe, ki so pritrjene na zelenico, so tla v popravilu in se zaradi njih lahko vzame olajšavo brez kazni v skladu s pravilom 16.1d.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-16 Bunker, napolnjen z občasno vodo

Namen. Če je bunker poplavljen, olajšava brez kazni po pravilu 16.1c morda ne bo dovolj, da se zagotovi poštena igra. Tekmovalna komisija se lahko odloči in tak bunker v splošnem območju opredeli kot tla v popravilu in tako omogoči olajšavo brez kazni izven bunkerja.

Tekmovalna komisija naj bi to lokalno pravilo uporabljala le za vsak primer posebej in ni pooblaščena, da generalno sprejme pravilo, da so vsi poplavljeni bunkerji tla v popravilu.

Primer lokalnega pravila F-16

"Poplavljeni bunker na [vstavite lokacijo bunkerja, na primer levo od 5. zelenice], je tla v popravilu v splošnem območju. Med krogom se ga ne obravnava kot bunker.

Če igralčeva žogica leži ali se dotika tal v popravilu ali tla v popravilu motijo igralca pri njegovi nameravani postavitvi ali zamahu, lahko igralec vzame olajšavo brez kazni na podlagi pravila 16.1b.

Vsi drugi bunkerji na igrišču, ne glede na to, ali vsebujejo občasno vodo ali ne, so še vedno bunkerji v vsakem pogledu skladno s Pravili.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev Lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-17 Vse ceste in poti obravnavane kot zapreke

Namen. Kadar ceste ali poti, ki niso umetno tlakovane morebiti motijo pošteno igro, se lahko tekmovalna komisija odloči, da označi take ceste kot nepremične zapreke, zaradi katerih je dovoljena olajšava brez kazni.

Primer lokalnega pravila F-17

"Vse ceste in poti na igrišču [ali določite tipe ali lokacije], tudi če niso umetno tlakovane, se obravnavajo kot nepremične zapreke in je zanje dovoljena olajšava brez kazni v skladu s pravilom 16.1.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-18 Premični predmeti obravnavani kot nepremični

Namen. Tekmovalna komisija se lahko odloči, da bo nekatere premične predmete na igrišču, kot so vsi količki (razen mejnih količkov), koši za smeti in označevalci smeri, obravnavala kot nepremične in tako igralce odvrnila od tega, da bi jih premikali.

Tekmovalna komisija mora vnaprej v celoti preučiti posledice vpeljave tega lokalnega pravila, saj lahko igralci s premikanjem takih predmetov, ki se z lokalnim pravilom smatrajo za nepremične, kršijo pravilo 8.1.

Primer lokalnega pravila F-18

"Vsi količki [ali identificirajte premičnih zapreke, ki se štejejo za nepremične] na igrišču, se obravnavajo kot nepremične zapreke, zaradi katerih je dovoljena olajšava brez kazni v skladu s pravilom 16.1 . Olajšava  po pravilu 15.2 ni dovoljena. Kazen za kršitev lokalnega pravila: splošna kazen . "

 

​F-19 Mejni utori v bližini zelenic

Namen. Mejni utori se včasih zarežejo na pred zelenici (apron ali fringe), da se tako prepreči travam, da bi lezle na zelenico. Ker je težko igrati žogico iz takih utorov, se lahko tekmovalna komisija odloči, da jih obravnava kot tla v popravilu, zaradi česar je dovoljena olajšava brez kazni - pravilo 16.1.

Olajšavo se sme vzeti le, če obstaja motnja pri  legi žogice ali območju nameravanega zamaha

Primer lokalnega pravila F-19

"Mejni utori na pred zelenicah so tla v popravilu. Če igralčeva žogica leži ali se dotika utora, ali utor moti območje nameravanega zamaha:

(a) Žogica v splošnem območju. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni skladno s pravilom 16.1b.

(b) Žogica na zelenici. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni  - pravilo 16.1d.

Vendar motnja ne obstaja, če je mejni utor moti igralca pri njegovi postavitvi.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-20 Betonski drenažni kanali

Namen. Ozki betonski drenažni kanali se velikokrat nahajajo na igriščih, kjer so pogoste poplave. To lahko povzroči težave, ker:

Ti kanali so območja s kaznijo, kot je določeno s pravili.

Toda pogosto tečejo ob poteh in so bolj verjetno nepremične zapreke kot območja s kaznijo.

Tekmovalna komisija se lahko odloči, da te drenažne kanale raje obravnava kot nepremične zapreke namesto , da bi jim dala status območja s kaznijo.

Kako je mogoče določiti vodno telo kot del splošnega območja, si poglejte primer lokalnega pravila B-4.

Primer lokalnega pravila F-20

"Drenažni kanali, ki so narejeni iz umetnih materialov in tečejo vzdolž  poti, se smatrajo za nepremične zapreke v splošnem območju in so del poti. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni po pravilu 16.1b.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-21 Z barvo  narisane črte ali pike

Namen. Če tekmovalna komisija z barvo nariše črte ali pike na zelenico ali na predelu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje (na primer za označitev razdalj), lahko ta območja obravnava kot nenormalno stanje igrišča, zaradi česar je na voljo olajšava brez kazni po pravilu 16.1.

Če takšne barvne črte ali pike motijo igralčevo postavitev, ni potrebe po olajšavi.

Lahko pa se tekmovalna komisija odloči in za narisane črte in pike ne dovoli olajšave.

Primer lokalnega pravila F-21.1

"Barvne črte ali pike na zelenici ali v predelu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje, se smatrajo za tla v popravilu in je zanje dovoljena olajšava po pravilu 16.1.

Vendar motnja ne obstaja, če barvne črte ali pike motijo le igralčevo postavitev.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

Primer lokalnega pravila F-21.2

"Olajšave zaradi narisanih barvnih črt ali pik [opišite območje, na primer, na območjih, kjer trava ni košena na višino fairwaya ali nižje] ni.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

​F-22 Začasne žice in kabli

Namen. Začasne žice in kabli se pogosto dajo na igrišča, da zagotovijo elektriko in komunikacijsko povezavo, potrebno za tekmovanje. Ti kabli so lahko na površini tal ali nad ali pod zemljo. Takšne žice in kabli po navadi niso tam in niso del izziva igranja na igrišču, zato se lahko tekmovalna komisija odloči, da zagotovi dodatno olajšavo, kadar motijo igro

Primer lokalnega pravila F-22

"Začasne žice in kabli za električno in komunikacijsko povezavo (in prevleke, ki jih prekrivajo ali nosilni tramovi) so zapreke:

1. Če se jih zlahka premakne, so premične zapreke in igralec jih lahko odstrani brez kazni v skladu s pravilom 15.2.

2. V nasprotnem primeru so nepremične zapreke, zaradi katerih igralec lahko vzame olajšavo:

     (a) Žogica v splošnem območju ali v bunkerju .Igralec lahko vzame olajšavo po pravilu 16.1.

     (b) Žogica v območju s kaznijo. Pravilo 16.1b se spremeni tako, da omogoči igralcu dodatno možnost, da vzame olajšavo brez kazni zaradi        motenj, ki jih povzročajo nepremične zapreke v območju s kaznijo, tako da dropa žogico in jo igra iz tega območja za olajšavo:

Izhodiščna točka: najbližja točka popolne olajšave v območju s kaznijo

Velikost območja za olajšavo, merjena od izhodiščne točke: ena dolžina palice, vendar z naslednjimi omejitvami:

Omejitve za lokacijo območja za olajšavo:

       oMora biti v območju s kaznijo, v katerem se je žogica umirila,

       oNe sme biti bliže luknji kot je izhodiščna točka, in

       oOlajšava zaradi nepremične zapreke mora biti popolna.

3. Če igralčeva žogica zadene začasno, dvignjeno žico ali kabel, udarec ne šteje. Igralec mora igrati z žogico brez kazni z mesta prejšnjega udarca (glej pravilo 14 .6 ).

4. S travo pokriti jaški za začasne žice ali kable v splošnem območju so tla v popravilu, tudi če niso označeni. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni po pravilu 16.1.

Vendar obstajata dve izjemi:

Izjema 1 – Žogica zadene dvignjeni del: Če žogica zadene dvignjeni del jaška za kabel, ki se dviga iz tal, udarec šteje in žogico je treba igrati od tam, kjer leži.

Izjema 2 – Žogica zadene žice, ki podpirajo začasno nepremično zapreko: žice , ki podpirajo začasno nepremično zapreko (TIO), so del te zapreke (TIO) in niso zajete v tem lokalnem pravilu, razen če tekmovalna komisija navaja, da je treba take žice obravnavati kot začasno dvignjene žice ali kable po tem lokalnem pravilu.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

 

F-23 Začasne nepremične zapreke

Namen. Kadar so ovire začasno nameščene na ali ob igrišču, mora tekmovalna komisija navesti, ali so premične zapreke(glej   pravilo 15 ), nepremične zapreke (glej pravilo 16 ) ali začasne nepremične zapreke ("TIO").

 

TIO-ji (kot so tribuna ali šotor) navadno niso prisotni in se ne štejejo za del izziva igranja na igrišču. Zaradi njihove začasne narave to lokalno pravilo zagotavlja dodatno opcijo za olajšavo, ki pa ni dovoljena za olajšavo zaradi nepremičnih zaprek, čeprav se igralec še vedno lahko odloči in obravnava TIO, kot da je nepremična zapreka postopa pri olajšavi po pravilu 16.

Dodatna olajšava, ki jo zagotavlja to lokalno pravilo, vključuje možnost za igralca, da vzame olajšavo, ko se TIO nahaja na ravni liniji med njegovo žogico in luknjo (poznano kot "vidna linija za olajšavo"), tako da se premakne vstran, v enaki razdalji do luknje in tako TIO ni več med njegovo žogico in luknjo (znano tudi kot premik vzdolž "enakomernega loka").

Kadar igralec vzame olajšavo zaradi TIO, bodisi v skladu s tem lokalnim pravilom, bodisi skladno s postopki za olajšavo po pravilu 16 , mu je zagotovljena polna olajšava od fizičnih motenj. Toda le, če vzame olajšavo z dodatno možnostjo po tem lokalnem pravilu, bo igralcu zagotovljena polna olajšava od TIO, ki je na njegovi vidni liniji.

Primer lokalnega pravila F-23.

" Opredelitev TIO : začasna nepremična zapreka (TIO) je struktura, ki se začasno nahaja na ali poleg igrišča, običajno za določeno tekmovanje in je fiksna ali je ni praktično in  enostavno premakniti.

Primeri TIO so začasni šotori, table z rezultati, tribune, televizijski stolpi in stranišča.

TIO-ji vključujejo vse podporne žice, s katerimi so pritrjeni, razen če se Tekmovalna komisija odloči, da se podporne žice obravnava kot nepremične zapreke.

Pri ugotavljanju ali je žogica pod TIO in ali je TIO na vidni liniji med žogico in luknjo, se uporablja najbolj oddaljeni rob TIO.

Za določitev mejnih robov TIO se lahko uporabijo narisane črte ali količki. Z njimi lahko tudi več TIO-jev povežemo v enega samega.

TIO se razlikuje od nepremične zapreke in to lokalno pravilo zagotavlja dodatno olajšavo od motenj zaradi TIO. To pomeni, da se igralec lahko odloči in vzame olajšavo z uporabo:

Postopka za olajšavo zaradi nenormalnega stanja igrišča v pravilu 16, po katerem je bi bila TIO  nepremična zapreka (ta olajšava je na voljo tudi, ko je žogica v območju s kaznijo ali če je TIO v outu), ali

Možnosti za dodatno olajšavo, ki je na voljo po tem lokalnem pravilu.

a. Ko je olajšava dovoljena

Olajšava zaradi TIO je običajno dovoljena, če pride do fizičnih motenj ali motenj na vidni liniji.

Motnje po tem lokalnem pravilniku pomenijo, da TIO:

igralca fizično moti,

moti igralčevo linijo pogleda, ali

moti igralca tako fizično kot tudi njegovo linijo pogleda.

(1) Pomen fizičnih motenj zaradi začasne nepremične zapreke (TIO). Fizične motnje obstajajo, če:

se igralčeva žogica dotika ali leži v ali na TIO, ali

TIO posega v igralčevo nameravano območje postavitve ali nameravanega zamaha.

(2) Pomen motenj na vidni liniji zaradi TIO. Motnja na vidni liniji, če:

se igralčeva žogica dotika ali leži v, na ali pod TIO, ali

leži TIO je na igralčevi vidni liniji do luknje (to pomeni, da je TIO nameščen na ravni liniji med žogico in luknjo ) ali

žogica leži znotraj ene dolžine palice, izmerjene v enakomernem loku od luknje , na mestu, kjer bi bil TIO na neposredni igralčevi vidni liniji do luknje (to področje, v široko za dolžino ene palice, se imenuje "koridor").

(3) Kadar kljub motnji ni na voljo nobene olajšave. Če se žogica dotika ali je v ali  na TIO, je olajšava vedno na voljo.

Vendar, ko se žogica niti ne dotika niti ni v ali na TIO, na podlagi tega lokalnega pravila ni nobene olajšave, če velja kaj od naslednjega:

Zaradi fizičnih motenj ali moten v vidni liniji:

oni olajšave pri igranju žogice, z njenega mesta ko je očitno gre za olajšavo zaradi drugega kot TIO (na primer, ko igralec ne more narediti udarca, ker žogica leži v grmu izven TIO), in

oni olajšave, kadar obstaja motnja zgolj zaradi igralčeve izbire palice, izbire postavitve ali zamaha ali smeri igranja, ki je v danih okoliščinah očitno nerazumno; in

Zaradi motnje na vidni liniji:

oni olajšave, če je očitno nerazumno, da igralec odigra žogico tako daleč, da bo dosegla TIO, in

oNi olajšave, če igralec ne more pokazati, da obstaja udarec, ki bi ga lahko razumno odigral, kateri bi (a) imel TIO (vključno s koridorjem) na liniji in (b) bi se kot se rezultat tega udarca žogica umirila na direktni liniji do luknje.

b. Olajšava zaradi motnje za žogico, ki leži v splošnem območju

Če je igralčeva žogica v splošnem območju in obstaja motnja zaradi TIO (vključno s TIO, ki je v outu), lahko igralec vzame olajšavo brez kazni in dropa prvotno ali katerokoli drugo žogico in jo igra iz tega območja za olajšavo:

izhodiščna točka: najbližja točka za polno olajšavo, kjer fizične motnje in motnje na vidni liniji ne obstajajo več.

Velikost območja za olajšavo od izhodiščne točke: celotno območje znotraj ene dolžine palice od izhodiščne točke, vendar s temi omejitvami:

omejitve glede lokacije območja za olajšavo:

omora biti v splošnem območju,

one sme biti bliže luknji kot je izhodiščna točka, in

oobstajati mora polna olajšava od TIO, tako za fizično motnjo kot tudi za motnjo na vidni liniji.

Če igralca TIO fizično moti, lahko namesto da uporabi ta postopek za olajšavo, izbere tudi postopek za olajšavo zaradi nenormalnega stanja igrišča po pravilu 16.1b, pri čemer obravnava TIO, kot da bi bila nepremična zapreka. Postopek za olajšavo po pravilu 16.1b je prav tako na voljo, kadar žogica leži v območju s kaznijo ali ko je TIO v outu. Za postopek za olajšavo glej odstavek f tega lokalnega pravila.

c. Olajšava za motnjo kadar je žogica v bunkerju ali območju s kaznijo.

Če je igralčeva žogica v bunkerju ali območju s kaznijo in obstaja motnja zaradi TIO (vključno s TIO, ki je v outu), lahko igralec izbere med olajšavo brez kazni in olajšavo s kaznijo:

(1) Olajšava brez kazni: Igranje iz bunkerja ali območja s kaznijo. Igralec lahko vzame olajšavo brez kazni kot je navedeno v odstavku b, pod pogojem, da sta najbližja točka za polno olajšavo, kjer motnje ni več in območje za olajšavo v istem bunkerju ali istem območju s kaznijo.

Če taka točka, kjer motnje ni več, v tem bunkerju ali območju s kaznijo ne obstaja, igralec še vedno lahko uporabi to olajšavo, kot je napisano zgoraj tako, da poišče točko z največjo možno olajšavo v bunkerju ali območju s kaznijo kot svojo izhodiščno točko.

2) Olajšava s kaznijo: igranje izven bunkerja ali območja s kaznijo. Z enim kazenskim udarcem , lahko igralec dropa prvotno ali drugo žogico in jo igra s tega območja za olajšavo:

Izhodiščna točka: najbližja točka za polno olajšavo, katera ni bližje luknji in kjer fizična motnja in motnja na vidni liniji ne obstajata več, ki je zunaj tega bunkerja ali območja s kaznijo.

Velikost območja za olajšavo od izhodiščne točke: celotno območje v dolžini ene palice od izhodiščne točke, vendar s temi omejitvami:

omejitve glede lokacije območja za olajšavo:

okaterokoli območje na igrišču, razen istega bunkerju ali območja s kaznijo ali katerekoli zelenice,

one sme biti bliže luknji kot je izhodiščna točka, in

oobstajati mora polna olajšava od TIO zaradi fizične motnje ali motnje na vidni liniji do luknje.

Če igralca TIO fizično moti, se lahko namesto, da bi se odločil za ta postopek za olajšavo,  lahko odloči za olajšavo zaradi nenormalnega stanja igrišča po pravilu 16.1b , pri čemer obravnava TIO kot nepremično zapreko. Postopek za olajšavo po pravilu 16.1b je prav tako možen kadar se žogica umiri v območju s kaznijo ali ko je TIO v outu. Glede olajšave glej odstavek f tega lokalnega pravila.

d. Olajšava, kadar žogice v TIO ne najdemo

Če igralec ni našel svoje žogice, vendar je znano ali skoraj gotovo, da se je umirila v TIO:

Igralec lahko po tem lokalnem pravilniku vzame olajšavo. Za določitev najbližje točke za to olajšavo pa mu služi točka, kjer je ocenil, da je žogica prečkala  mejo  TIO na igrišču.

Ko igralec na ta način vzame olajšavo in da v igro drugo žogico:

oprvotna žogica ni več v igri in se z njo ne sme igrati.

oto velja tudi, če se prvotno žogico nato najde na igrišču pred iztekom triminutnega časa za iskanje (glej pravilo 6.3b ).

Ampak, če ni znano ali skoraj gotovo, da se je žogica umirila v TIO, mora igralec igrati s kaznijo udarca in razdalje (glej pravilo 18.2).

e. Pooblastila tekmovalne komisije za spremembo postopkov za olajšave zaradi TIO

Pri sprejemanju tega lokalnega pravila lahko tekmovalna komisija spremeni postopke za olajšave iz odstavkov b in c na enega ali oba od naslednjih načinov:

(1) Izbirna ali obvezna uporaba območij za dropanje. Tekmovalna komisija lahko po tem lokalnem pravilu dovoli ali zahteva od igralca, da kot območje za olajšavo uporabi območje za dropanje. Ko to naredi, lahko tekmovalna komisija doda območje za dropanje za olajšavo le od fizičnih motenj ali le zaradi motenj na vidni liniji ali pa kot olajšavo za oba tipa motenj.

(2) Možnost olajšave "katerakoli stran". Poleg ostalih možnosti za olajšavo, ki so dovoljene skladno z odstavkoma b in c tega lokalnega pravila. Lahko tekmovalna komisija dovoli igralcu možnost olajšave na drugi strani TIO. Vendar tekmovalna komisija lahko določi, da katerakoli stranska olajšava ni dovoljena, če igralec vzame olajšavo in uporabi postopke zanjo po pravilu 16.1.

f. Igralec lahko postopa skladno z drugimi pravili za olajšave

(1) Olajšava z uporabo postopkov po pravilu 16.1 ali po tem lokalnem pravilu. Če igralca fizično TIO moti, kot je opisano v odstavku a, lahko ta igralec:

izbere postopek za olajšavo po pravilu 16.1 ali

uporabi to lokalno pravilo.

Vendar ne more vzeti olajšave skladno z eno od naštetih možnosti in potem še dodatno olajšavo skladno z drugo možnostjo.

Če se igralec odloči, da bo uporabil postopek za olajšavo zaradi nenormalnega stanja igrišča po  pravilu 16.1, mora obravnavati TIO, kot nepremično zapreko in vzeti olajšavo glede na območje, kjer leži žogica:

V splošnem področju, se uporablja postopke iz pravila 16.1b.

V bunkerju, se uporablja postopke iz pravila 16.1c.

V območju s kaznijo, se uporablja postopke iz pravila 16.1c, kot da žogica leži v bunkerju.

Na zelenici se uporablja postopke iz pravila 16.1d.

(2) Olajšava po pravilu 17, 18 ali 19 . To lokalno pravilo igralcu ne preprečuje, da bi vzel olajšavo po pravilu 17 , 18 ali 19, namesto da bi vzel za TIO olajšavo po tem lokalnem pravilu.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."


A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019