Pravilnik

 

»Pravilnik o Golf licenci GZS, osebnem EGA hendikepu ter obliki in načinu usposabljanja novih golfistov«


I.    UVODNE UGOTOVITVE IN PODLAGA ZA PRAVILNIK

1.    člen

Golf zveza Slovenije ima podpisano licenčno pogodbo z Evropsko golf zvezo (EGA) za uporabo in izvajanje EGA Handicap System-a 2016-2019 (v nadaljevanju EHS) na področju Republike Slovenije. 

2.    člen

EHS vsebuje sledeče zahteve, ki so podlaga za določila tega pravilnika:

-    imetnik EGA hendikepa je lahko samo oseba, ki je član enega izmed klubov članov nacionalne golf zveze;
-    oseba lahko pridobi začetni EGA hendikep 54 ali manj na podlagi odigranega kroga 18 ali 9 lukenj pod pogojem, da je bil krog odigran v skladu s »The R&A« in »USGA« Pravili golfa in amaterskega statusa 2016-2019 (v nadaljevanju Pravila golfa in EHS). 

II.    SPLOŠNE DOLOČBE

3.    člen

Ta pravilnik ureja sledeča področja:

1.    Golf licenca GZS; 
2.    Vodenje in pridobitev osebnega EGA hendikepa;
3.    Dovoljenje za igranje golfa;
4.    Način in organizacija usposabljanja kandidatov za pridobitev »Dovoljenja za igranje golfa« v nadaljevanju DI;

III.    GOLF LICENCA GZS

4.    člen

GZS izdaja letno Golf licenco za vse igralce, ki so aktivni člani enega izmed klubov članov GZS in imajo osebni hendikep do vključno 54. Letna Golf licenca je izdana za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca februarja naslednjega leta.

5.    člen

Pravico do pridobitve Golf licence GZS imajo:

•    Vsi aktivni člani golf klubov (člani GZS), ki imajo veljavni EGA hendikep;

•    Vsi novi člani klubov (člani GZS), ki so pridobili osebni hendikep v drugi državi in imajo o tem ustrezno potrdilo kluba/zveze, ki mu je dodelila in vodila hendikep v tej državi.

6.    člen

Na tekmovanjih (turnirjih), ki veljajo za spremembo osebnega hendikepa lahko sodelujejo samo osebe, ki so imetniki Golf licence GZS za tekoče leto.
EDS (Extra Day Scores – krog za spremembo HCP) lahko odigrajo samo osebe, ki so imetniki Golf licence GZS za tekoče leto in izpolnjujejo pogoje EHS.

7.    člen

Imetnik Golf licence GZS se zavezuje v celoti spoštovati: 

•    Pravila golfa;
•    Določila EHS; 
•    Tekmovalne normative za tekočo sezono, predpisane s strani GZS; 
•    Pravila »Fair play« igranja golfa in soigralce.

8.    člen

Imetnik Golf licence je za svoja dejanja (spoštovanje določil iz 7. člena) odgovoren disciplinskim organom GZS. 

9.    člen

Zaradi kršitev določil lahko imetnik Golf licenco začasno izgubi (za določeno obdobje), na podlagi sklepa disciplinskega organa GZS.

IV.    OSEBNI EGA HENDIKEP

10.    člen

GZS vodi in skrbi za osebni EGA hendikep vseh imetnikov Golf licence GZS.

11.    člen

Vodenje osebnega hendikepa se izvaja v skladu z določili EGA Handicap System-a 2016-2019.

12.    člen

Vse osebe, ki imajo na dan 1.1.2016 točni (exact) hendikep ali EGA klubski hendikep pridobijo EGA hendikep. 

13.    člen

Vse osebe, ki so do 31.12.2015 zaključile usposabljanje na podlagi »Pravilnika o pogojih in načinu pridobitve dovoljenja za igranje golfa« z dne 05.04.2011, lahko pridobijo osebni EGA hendikep, v kolikor postanejo člani enega izmed golf klubov članov GZS od leta 2016 dalje.


14.    člen

Oseba lahko pridobi začetni EGA hendikep pod sledečimi pogoji:

•    Opravi usposabljanje v skladu s tem pravilnikom in pridobi Dovoljenje za igranje golfa;

•    Odigra krog 9 ali 18 lukenj v navzočnosti zapisovalca- strokovni delavec I,II,III v golfu ali član golf kluba, ki ima Golf licenco GZS za tekoče  leto  in osebni EGA hendikep do vključno 18.4.

•    Da je bil krog 9 ali 18 lukenj odigran v skladu s Pravili golfa in EHS;

15.    člen
Začetni osebni EGA hendikep se izračuna glede na dosežen rezultat pod pogoji iz 14. člena tega pravilnika po formuli: 
Začetni osebni EGA hendikep = 54 – (število doseženih Stableford točk – 36).


V.    DOVOLJENJE ZA IGRANJE GOLFA (DI)

16.    člen

Osebe, ki nameravajo pridobiti DI, morajo biti v zadostni meri seznanjene z osnovnimi Pravili golfa, pravili golfskega vedenja in imeti dovolj tehničnega znanja za pridobitev DI.

17.    člen

DI lahko pridobijo samo osebe, ki po opravljenem usposabljanju po tem pravilniku postanejo ali pa so že člani golf kluba, ki je član GZS.
 
18.    člen

Pridobljeno DI ni veljavno, če oseba več ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka zaradi prenehanja članstva ali mirovanja članskih pravic po odločitvi kluba.

19.    člen

Dečki/deklice do 14. leta starosti, ki so vključeni v sistem »Mladinske golf izkaznice« GZS, lahko pridobijo DI na podlagi uspešno opravljenih preizkusov, ki so predpisani v Mladinski golf izkaznici. Pogoj za pridobitev dovoljenja za igro je uspešno opravljena 3. stopnja znanja. 


VI.    PRISTOJNOSTI IN ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA

20.    člen

Golf zveza Slovenije je pristojna za določitev meril za usposabljanje kandidatov za pridobitve DI.

21.    člen

Usposabljanje izvajajo »Centri za usposabljanje novih golfistov« (v nadaljevanju Center).


22.    člen

Centri so lahko ustanovljeni v okviru GZS, PGA Slovenije, Golf klubov članov GZS ali gospodarskih družb ter javnih zavodov, ki upravljajo z golf igriščem, če izpolnjujejo pogoje iz 23. člena tega pravilnika.

23.    člen

Center mora izpolnjevati sledeče pogoje:

•    imeti mora pisni dogovor z licenciranim sodnik GZS;
•    imeti mora pisni dogovor z licenciranim strokovnim delavcem II ali III na področju golfa, ki bo izvajal usposabljanje;
•    predložiti mora pisno izjavo, da bo usposabljanje opravljal strokovno, v skladu s tem pravilnikom;
•    kandidatom mora ponuditi individualno in skupinsko usposabljanje ( v procesu usposabljanja so najmanj 4 kandidati in največ 8 kandidatov).

24.    člen

Center pridobi soglasje GZS za obdobje treh (3) let na podlagi vložene prošnje, ki mora vsebovati dokazila iz zahtev navedenih v 23. členu tega pravilnika. V kolikor Center krši določila tega pravilnika,  lahko GZS prekliče soglasje  za izvajanje usposabljanja iz tega pravilnika po predhodnem pisnem opominu.
 
25.    člen

GZS zaračuna administrativne stroške izvajalcu (Center) za posameznega kandidata, ki se prijavi v usposabljanje v višini, ki jo določi Izvršni odbor GZS.

VII.    KANDIDAT

26.    člen

Kandidat je oseba, ki želi opraviti obvezno usposabljanje (OU) za pridobitev DI. Kandidat je dolžan izpolniti predpisani obrazec, ki ga Center posreduje GZS pred pričetkom usposabljanja. Center mora kandidatu zagotoviti, da lahko celotno usposabljanje opravi v roku 60 dni od prijave. 
 

27.    člen

Center za vsakega kandidata izpolni evidenčni karton, na katerem je vpisano naslednje:
 
•    osebni podatki kandidata;
•    podatki Centra v katerem kandidat opravlja OU;
•    potrditev o opravljenem usposabljanju tega pravilnika (podpis licenciranega strokovnega delavca II v Centru);

Po zaključku OU mora Center v roku 7 dni posredovati evidenčni karton kandidata na GZS, ki vodi centralno evidenco o vseh kandidatih in pridobitvi DI. 

28.    člen

Po uspešno opravljenemu OU se kandidatu izda potrdilo, da je opravil obvezno usposabljanje na podlagi katerega lahko pridobi DI v kolikor se včlani v enega izmed golf klubov članov GZS.

29.    člen

Imetnik DI lahko igra na vseh slovenskih igriščih, ki dovoljujejo igranje z DI.
Po pridobitvi DI lahko oseba pridobi začetni osebni EGA hendikep pod pogoji iz 13. in 14. člena tega pravilnika. 

VIII.    PRAVILA ZA USPOSABLJANJE

30.    člen

Obvezno usposabljanje kandidatov se izvaja po metodi »Slovenija igra golf I« - SIG1.

Vsebina OU – SIG1:

1.    Usposabljanje poteka minimalno 8 ur po 50 minut;

2.    Prva učna ura je namenjena predstavitvi vsebine tečaja in golfa (osnovne informacije o igri, igrišču in vadišču, osnovna pravila in terminologija, palice in oprema, obutev, rokavica (e), pravila oblačenja, etiketa) in se izvede na vadišču;

3.    Sledi pet ur za učenje prijema, nagovor žogice in tri osnovne udarce (patanje, čip, železo)

4.    Zadnji dve učni uri sta namenjeni igri na golf igrišču, kjer tečajniki ob prisotnosti strokovnega delavca spoznajo igrišče in odigrajo nekaj lukenj. 

Metoda usposabljanja

Poudarek je predvsem na tem, da se igralci na igrišču obnašajo skladno z etiketo golfske igre in da poznajo osnovna oz. najbolj pogosta pravila golfske igre (ne igralna žogica, uveljavljanje in izvajanje olajšav, pravilo igranja pri vodnih ovirah, žogica v out-u, provizorična žogica).


31.    člen

Center je dolžan kandidatu, ki je opravil usposabljanje po 30. členu tega pravilnika ponuditi organizirano nadaljevanje usposabljanja »Slovenija igra golf II« (SIG2) v trajanju 12 učnih ur po 50 minut, ki se izvede v šestih delih po 2 uri. 

Namen dodatnega usposabljanja - SIG2:

-    izboljšati tehnično znanje iz naslednjih udarcev :patanje, čip, bunker, železo in lesovi;
-    naučiti se pravil golfa;
-    seznaniti se s primernim vedenjem in gibanje med igro golf na igrišču;
-    naučiti se varne in hitre igre na igrišču;
-    pripraviti se, da doseže igralec rezultat, ki mu omogoča pridobitev osebnega EGA hendikepa.
Vsebina dodatnega usposabljanja:

1.    Osem učnih ur na vadišču, kjer se nadgradi znanje iz naslednjih udarcev: pat, čip, bunker, železa in lesovi. 
2.    Dvakrat po dve učni uri igre na igrišču, kjer se odigra 6 in 9 lukenj. Na igrišču je poudarek na pravilih golfa, varnosti in hitrosti igranja.

   
IX.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32.    člen

Pravilnik začne veljati z dnem objave na spletnih straneh GZS.

33.    Člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji »Pravilnik o pridobivanju dovoljenja za igranje golfa« z dne 05.04.2011.


Apr 14, 2016