»PRAVILNIK O GOLF LICENCI GZS IN OSEBNEM SHS HENDIKEPU«

I.            UVODNE UGOTOVITVE IN PODLAGA ZA PRAVILNIK

 1. člen​

Golf zveza Slovenije ima podpisano licenčno pogodbo z Evropsko golf zvezo (EGA), USGA in R&A za uporabo in izvajanje World Handicap System-a 2020 (v nadaljevanju SHS – Svetovni Hendikep Sistem) na področju Republike Slovenije.

 1. člen

Podlaga za določila tega pravilnika so Pravila SHS hendikepa 2020, ki vsebujejo sledeče zahteve:

-             imetnik SHS Hendikep indeksa (v nadaljevanju HI) je lahko samo oseba, ki je član enega izmed klubov članov nacionalne golf zveze;

-             oseba se mora opredeliti, kateri golf klub bo vodil njegov HI;

-             pridobitev začetnega HI 54 ali manj na podlagi odigranega kroga 18 ali 9 lukenj pod pogojem, da je bil krog odigran v skladu s »The R&A« in »USGA« Pravili golfa in amaterskega statusa 2019 (v nadaljevanju Pravila golfa).

II.           SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik ureja sledeča področja:

1.           Golf licenca GZS.

2.           Pridobitev in vodenje osebnega SHS HI.

3.           Rezultati veljavni za spremembo HI.

4.           Pristojnosti in organizacija usposabljanja iz pravil golfa.

III.          GOLF LICENCA GZS

4.           člen

GZS izdaja letno Golf licenco GZS za vse igralce, ki so aktivni člani enega izmed klubov članov GZS in imajo osebni HI do vključno 54. Letna Golf licenca je izdana za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca februarja naslednjega leta.

5.           Člen

Pravico do pridobitve Golf licence GZS imajo:

•             Vsi aktivni člani golf klubov (člani GZS), ki imajo veljavni HI;

•             Vsi novi člani klubov (člani GZS), ki so pridobili HI v drugi državi in imajo o tem ustrezno potrdilo kluba/zveze, ki mu je dodelila in vodila hendikep v tej državi, ter predložijo svojo potrjeno Evidenco rezultatov zadnjega obdobja (12 mesecev).

6.           Člen

Golf licenco GZS lahko pridobi tudi oseba, ki ni član enega izmed golf klubov članov GZS.

Oseba z neposredno Golf licenco GZS ima enake pravice in obveznosti do zveze, kot oseba, ki je pridobila licenco GZS kot član/članica golf kluba razen:

-             udeležba na vseh tekmovanjih pod okriljem GZS;

-             ne more biti član državnih selekcij in reprezentanc;

-             ne more zastopati Slovenije na uradnih mednarodnih tekmovanjih pod okriljem EGA in IGF.

Oseba lahko zaprosi GZS za neposredno licenco ob predhodnem letnem plačilu licence v višini 200 eur.

7.           Člen

Na tekmovanjih (turnirjih), ne glede na obliko tekmovanja, objavljenih na spletnih straneh GZS, lahko sodelujejo samo osebe, ki so imetniki Golf licence GZS za tekoče leto in veljavni SHS HI.

8.           člen

Imetnik Golf licence GZS se zavezuje v celoti spoštovati:

•             Pravila golfa;

•             določila Pravil SHS;

•             tekmovalne normative za tekočo sezono, predpisane s strani GZS;

•             pravila »Fair play« igranja golfa in soigralce.

9.           člen

Imetnik Golf licence je za svoja dejanja (spoštovanje določil iz 7. člena) odgovoren disciplinskim organom GZS.

10.         člen

Zaradi kršitev določil tega pravilnika lahko GZS imetniku licence odvzame Golf licenco ali HI (za določeno obdobje), na podlagi sklepa Hendikep komisije GZS ali disciplinskega organa GZS.

IV.          ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IMETNIKOV GOLF LICENCE GZS

11.         člen

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP), ter drugimi predpisi, zavezujočimi akti, ki določajo ukrepe in postopke varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju VOP) in zagotavljanje varne in skladne obdelave teh podatkov mora GZS pred izdajo licence posamezniku pridobiti njegovo soglasje za vodenje njegovih osebnih podatkov in HI.

Osebe, ki ne želijo podati soglasja ne morejo pridobiti Golf licenco GZS.

Postopki za pridobitev soglasja bodo predpisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov GZS.

Do 31.8.2020 velja prehodno obdobje in se Golf licenca GZS izda brez predhodnega soglasja oziroma mora GZS postopoma pridobiti soglasje imetnikov golf licence do 31.8.2020. Po tem datumu lahko osebe pridobijo Golf licenco GZS samo ob njihovem predhodnem soglasju.

V.           OSEBNI SHS HENDIKEP INDEKS

12.         člen

GZS vodi in skrbi za osebni HI vseh imetnikov Golf licence GZS.

13.         člen

Vodenje doseženih rezultatov in posledično osebnega HI se izvaja v skladu z določili Pravil SHS.

14.         člen

Vsem članom klubov GZS, ki so imeli na dan 1.4.2020 točni (exact) EGA hendikep, se le -ta preračuna v HI.

 

15.         člen

Oseba lahko pridobi začetni HI pod sledečimi pogoji:

•             ima urejeno članstvo v enem izmed slovenskih golf klubov članih GZS;

•             se udeleži organiziranega predavanja (3 ure) o Pravilih golfa pred odigranim krogom za pridobitev HI;

•             odigra krog 9 ali 18 lukenj v navzočnosti zapisovalca, ki ima Golf licenco GZS za tekoče leto in osebni HI do vključno 35.9 ter je starejši od 18 let;

•             da je bil krog 9 ali 18 lukenj odigran (splošno igranje) v skladu s Pravili golfa in SHS. Krog za pridobitev HI se ne more odigrati na uradnem tekmovanju.

16.         člen

Začetni osebni HI se izračuna glede na dosežen rezultat pod pogoji iz 13. člena tega pravilnika po SHS formuli in je lahko manjši od 54,0 oziroma največji 54,0.

17.         člen

Predložitev rezultata za namene začetnega HI se izvede po postopku »Splošnega igranja«, ki ga omogočajo igrišča, ki imajo veljavne izmere in ocene USGA Course in Slope za svoje igrišče in pisni dogovor z GZS.

Igrišče mora pred postopkom »Splošnega igranja« za osebe, ki nimajo veljavnega HI preveriti ali oseba izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega pravilnika.

Za prvi rezultat »Splošnega igranja« in posledično pridobitev začetnega HI, GZS zaračuna administrativne stroške v višini 20 EUR (DDV vključen).

Administrativne stroške bo GZS zaračunala igrišču , ki je izvedel postopek za pridobitev začetnega HI.

18.         člen

Uporabljanje in izkazovanje z HI je veljavno samo v primeru, da ima oseba Golf licenco GZS. Z dnem prenehanja Golf licence GZS oseba izgubi tudi HI in ga ne sme več uporabljati, zadnji veljavni rezultat, ki se je uporabil za izračun HI se arhivira in bo uporabljen ob vnovični včlanitvi v klub oziroma pridobitvi Golf Licence GZS

VI.          REZULTATI VELJAVNI ZA SPREMEMBO HI

19.         Člen

Rezultati za spremembo HI so veljavni pod sledečimi pogoji:

a)           V dovoljeni obliki igranja:

 • organizirano tekmovanje (turnirji);
 • splošno igranje (prijateljsko vsako dnevno igranje);
 • organizirano splošno igranje pod vodstvom usposobljenega ali izobraženega strokovnega delavca v golfu I ali II (klubskega trenerja) za osebe mlajše od 16 let.

b)           Z upoštevanjem sledečih pogojev:

 • nad minimalnim številom lukenj;
 • po Pravilih golfa;
 • na igrišču s Course in Slope oceno (CR/SR);
 • med aktivno sezono;
 • rezultat potrjen s strani zapisovalca.

c)            Krog za spremembo HI pri splošnem igranju je dovoljen osebam:

 • starejšim od 16 let;
 • s HI višjim od 4.4;
 • zapisovalec mora biti polnoletna oseba (18 +), ki ima Golf licenco GZS za tekoče leto in osebni HI.

 

VII.         PRISTOJNOSTI IN ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA IZ PRAVIL GOLFA

20.         člen

Predavanja iz Pravil golfa lahko organizirajo golf klubi člani GZS, oziroma organizacije, ki jim to predhodno dovoli GZS.

21.         Člen

Predavanje lahko izvajajo samo licencirani sodniki GZS za tekoče leto in po enotni obliki predavanja, ki jo pripravi GZS. Minimalni čas trajanja predavanja je 3 ure.

22.         člen

Organizator predavanj iz Pravil golfa, izda slušatelju potrdilo o udeležbi na predavanju, potrjen spisek udeležencev pa pošlje na GZS.

VIII.       PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23.         člen

Pravilnik začne veljati z dnem objave na spletnih straneh GZS.

24.         Člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji »Pravilnika o Golf licenci GZS, osebnem EGA hendikepu ter obliki in načinu usposabljanja novih golfistov«, ki je bil v veljavi od dne 22.12.2015.


Jan 17, 2021